ดัชนี SET CLMV Exposure

ข้อมูลดัชนี SETCLMV

setclmv


setclmv

ดัชนี SET CLMV Exposure (SETCLMV)

ดัชนี SET CLMV Exposure เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV
(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

SETCLMV ดีอย่างไร

setclmv3

เชื่อมโยงการลงทุนสู่กลุ่มประเทศ CLMV
ผ่านบริษัทจดทะเบียนไทย

setclmv2

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผล
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศ CLMV

setclmv3

เป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทน
จากการลงทุนหรือใช้อ้างอิงในการออก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

 SETCLMV Index
ประเภทดัชนีTradable Index
แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี
  • เป็นหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท หรือมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
  • พิจารณารายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV จากข้อมูลล่าสุดที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลรายละเอียดแหล่งรายได้ที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยในงบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือรายงานประจำปีของปีล่าสุด และข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับจากการสำรวจข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน
  • เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท และผ่านสภาพคล่องที่กำหนด
  • ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP
เกณฑ์การคำนวณ
  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และ  CLMV Exposure Factor
  • จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 5 ทุกไตรมาส
ค่าดัชนีเริ่มต้น1,000 จุด
วันฐาน29 มิถุนายน 2561
การพิจารณาปรับรายการ
หลักทรัพย์ทุก 6 เดือน

calendar

รอบทบทวนเดือน มิ.ย.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน
ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน

calendar

รอบทบทวนเดือน ธ.ค.
สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน
ช่วงระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายนปีถัดไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงการจัดทำดัชนี SET CLMV Exposure

หลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ธันวาคม 2566)

30 มกราคม 2566 Technical Notice: การปรับการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับ Corporate action
icn-policy
การขออนุญาตใช้สิทธิ
การขออนุญาตใช้สิทธิ
ในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน
ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และกองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนี ราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน
ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และกองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนี ราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล icn-call 02 009 9618 หรือ  icn-email   อีเมล infoproducts@set.or.th
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล icn-call 02 009 9618  หรือ
icn-email อีเมล infoproducts@set.or.th

Group 14500
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมาย การค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูก ต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด(รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมาย การค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด การนำ เสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประ กันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูก ต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด(รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิด พลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้