ดัชนี FTSE ASEAN

ข้อมูลดัชนี FTSE ASEAN

ดัชนี FTSE ASEAN

ดัชนี FTSE ASEAN เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือครั้งแรกของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสินค้าภายใต้แบรนด์ “อาเซียน” ให้โดดเด่น เป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน
ดัชนีดังกล่าวมีการคำนวณทั้งแบบ price return และ total return และแสดงผลในลักษณะเรียลไทม์ (เฉพาะ FTSE/ASEAN 40)
และราคา ณ สิ้นวัน กลุ่มดัชนี FTSE ASEAN ประกอบไปด้วย

ftse1
ftse-allshare

เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อใช้วัดผลการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็กของตลาดหลักทรัพย์ อาเซียนทั้ง 7 แห่ง

ftse2
ftse-asean-all

เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ที่ผ่านการคัดเลือกโดย Yasaar โดยคัดเลือกจากดัชนี FTSE ASEAN All-Share

img:ftse3
ftse-sector

เป็นดัชนีที่คำนวณจาก FTSE ASEAN All-Share โดยแบ่งเป็นราย อุตสาหกรรม ตามนิยามของ Industry Classification Benchmark

ftse5
ftse-asean40

เป็นดัชนีที่คำนวณจากราคาหลักทรัพย์จำนวน 40 หลักทรัพย์ที่มี ขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

img:ftse4
ftse-star

เป็นดัชนีซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ 30 บริษัท (ยกเว้น
ประเทศเวียดนามจะเลือกจาก ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ 15
บริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฮานอย 15 บริษัท) จากการคัดเลือก
โดยตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมเป็น 180 บริษัท
เพื่อใช้อ้างอิงวัดผลการลงทุน

ftse6
ftse-shareex

เป็นดัชนีอ้างอิงเพื่อใช้วัดผลการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ของตลาดหุ้นอาเซียน
หกแห่ง (ยกเว้นตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์)

ftse7
ftse-4good

เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีการคัดเลือกจากเกณฑ์ที่กำหนดในด้าน สิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากตลาดหลักทรัพย์ใน 5 ประเทศ (ยกเว้นประเทศเวียดนาม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสรุป (factsheet) และหลักเกณฑ์ในการคำนวณดัชนี สามารถดูได้จาก https://www.ftserussell.com/products/indices/asean

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสรุป (factsheet) และหลักเกณฑ์ในการคำนวณดัชนี สามารถดูได้จาก https://www.ftserussell.com/products/indices/asean

Group 14500

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนี FTSE ASEAN จัดทำขึ้นโดย FTSE International Limited ("FTSE") ภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ตลาดหลักทรัพย์
ฟิลิปปินส์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (รวมเรียกว่า "ตลาดหลักทรัพย์") โดยสิทธิใน
ดัชนี FTSE ASEAN เป็นของ FTSE และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกัน “FTSE” เป็นเครื่องหมายการค้าของ London Stock Exchange และ The Financial Times Limited โดย
FTSE ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทั้งนี้ FTSE หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมไม่ต้องรับผิด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ)
ในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ดัชนี FTSE ASEAN โดยบุคคลอื่นใด

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนี FTSE ASEAN จัดทำขึ้นโดย FTSE International Limited ("FTSE") ภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ตลาดหลักทรัพย์ ฟิลิปปินส์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ และตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (รวมเรียกว่า "ตลาดหลักทรัพย์") โดยสิทธิใน ดัชนี FTSE ASEAN เป็นของ FTSE และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกัน “FTSE” เป็นเครื่องหมายการค้าของ London Stock Exchange และ The Financial Times Limited โดย FTSE ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทั้งนี้ FTSE หรือตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมไม่ต้องรับผิด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ) ในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ดัชนี FTSE ASEAN โดยบุคคลอื่นใด