ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ
(SET Industry Group Index and Sector Index)

ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจ

(SET Industry Group Index
and Sector Index)

industry-index
ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อน
การ
เคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

sector-index
ดัชนีราคาหมวดธุรกิจเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหว
ของหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐาน (Fundamental) เดียวกัน

industry-index

ดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่
ใช้สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

sector-index
ดัชนีราคาหมวดธุรกิจเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ใช้
สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ที่มี
พื้นฐาน (Fundamental) เดียวกัน
 SET Industry Group Index and Sector Index
ประเภทดัชนีComposite Index
เกณฑ์การคำนวณ หลักการคำนวณเช่นเดียวกันกับการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด  (Market Capitalization Weight)
  • คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม หรือแต่ละหมวดธุรกิจ
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวณ
การปรับฐานการคำนวณ เช่นเดียวกันกับดัชนีราคา SET Index คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ
และรวมทั้งเมื่อมีหลักทรัพย์ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมหรือย้ายหมวดธุรกิจ
ค่าดัชนีเริ่มต้น100 จุด
วันฐานดัชนีราคารายกลุ่มอุตสาหกรรม วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ดัชนีราคารายหมวดธุรกิจ วันที่  30 เมษายน 2518

ตารางแสดงโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

ตลาด : SET* ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2564
กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจ
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
(.AGRO)
AGRI
ธุรกิจการเกษตร *
FOOD
อาหารและเครื่องดื่ม *
สินค้าอุปโภคบริโภค
(.CONSUMP)
FASHION
แฟชั่น
HOME
ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
PERSON
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ธุรกิจการเงิน
(.FINCIAL)
BANK
ธนาคาร
FIN
เงินทุนและหลักทรัพย์
INSUR
ประกันภัยและประกันชีวิต
สินค้าอุตสาหกรรม
(.INDUS)
AUTO
ยานยนต์
IMM
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
PAPER
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
PETRO
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
PKG
บรรจุภัณฑ์
STEEL
เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
(.PROPCON)
CONMAT
วัสดุก่อสร้าง
CONS
บริการรับเหมาก่อสร้าง
PF&REITs
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
PROP
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทรัพยากร
(.RESOURC)
ENERG
พลังงานและสาธารณูปโภค
MINE
เหมืองแร่
บริการ
(.SERVICE )
COMM
พาณิชย์
HELTH
การแพทย์
MEDIA
สื่อและสิ่งพิมพ์
PROF
บริการเฉพาะกิจ
TOURISM
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
TRANS
ขนส่งและโลจิสติกส์
เทคโนโลยี
(.TECH)
ETRON
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและนิยามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (* ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2564)

withicon

withicon

icn-policy
การขออนุญาตใช้สิทธิ
การขออนุญาตใช้สิทธิ
ในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน
ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และกองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน
ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และกองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล call 1 02 009 9618 หรือ  icn-email   อีเมล infoproducts@set.or.th
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล icn-call 02 009 9618  หรือ
icn-email  อีเมล infoproducts@set.or.th

Group 14500
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมาย การค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้