ดัชนีราคา SETHD

ข้อมูลดัชนี SETHD

sethd

sethd

ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index (SETHD)

เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุน
และสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ในทุกด้าน ทั้งเป็นดัชนีอ้างอิงผลการลงทุนและเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงพัฒนาดัชนี SET High Dividend 30 Index
ขึ้นเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ
และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

ดัชนีราคา SET High Dividend
30 Index (SETHD)

เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดทุน และสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ในทุกด้าน ทั้งเป็นดัชนีอ้างอิงผลการลงทุนและเป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงพัฒนาดัชนี SET High Dividend 30 Index ขึ้นเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเริ่มเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

sethd

sethd-flow

sethd-mobile

 SETHD Index

ประเภทดัชนี      

Strategy Index

เกณฑ์การคำนวณ      

 • มีลักษณะใกล้เคียงกับการคำนวณ SET Index กล่าวคือ ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มาร่วมถ่วงน้ำหนักใน การคำนวณด้วยโดยจะกำหนดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดที่ใช้ใน การคำนวณที่ร้อยละ 15 ของแต่ละหลักทรัพย์
การปรับฐานการคำนวณ      
 • ปรับฐานการคำนวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้
  ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ

  (1) ปรับตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามรอบการทบทวนรายชื่อ 
  ซึ่งใช้คัดเลือกหลักทรัพย์ตามรอบการทบทวนเช่นเดียวกับ SET50 และ SET100 Index (Periodic Review of Constituent Companies) ซึ่งดำเนินการทุกครึ่งปีในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคม 

  (2) ปรับตามหลักเกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ (Changes to Constituent Companies)
ค่าดัชนีเริ่มต้น      1,000 จุด
วันฐาน     30 มิถุนายน 2554
 SETHD Index

ประเภทดัชนี   

Strategy Index

เกณฑ์การคำนวณ   

 • มีลักษณะใกล้เคียงกับการคำนวณ SET Index กล่าวคือ ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มาร่วมถ่วงน้ำหนักใน การคำนวณด้วยโดยจะกำหนดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดที่ใช้ใน การคำนวณที่ร้อยละ 15 ของแต่ละหลักทรัพย์
การปรับฐาน
การคำนวณ   
 • ปรับฐานการคำนวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้
  ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ

  (1) ปรับตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามรอบการทบทวนรายชื่อ 
  ซึ่งใช้คัดเลือกหลักทรัพย์ตามรอบการทบทวนเช่นเดียวกับ SET50 และ SET100 Index (Periodic Review of Constituent Companies) ซึ่งดำเนินการทุกครึ่งปีในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคม 

  (2) ปรับตามหลักเกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ระหว่างรอบ (Changes to Constituent Companies)
ค่าดัชนีเริ่มต้น   1,000 จุด
วันฐาน   30 มิถุนายน 2554
การพิจารณาปรับรายการ
หลักทรัพย์ทุก 6 เดือน

calendar

     รอบทบทวนเดือน มิ.ย.
     สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน
     ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน

calendar

     รอบทบทวนเดือน ธ.ค.
     สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน
     ช่วงระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายนปีถัดไป

การพิจารณาปรับรายการ
หลักทรัพย์ทุก 6 เดือน

calendar

     รอบทบทวนเดือน มิ.ย.
     สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน
     ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมปีเดียวกัน

calendar

     รอบทบทวนเดือน ธ.ค.
     สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการคำนวน
     ช่วงระหว่าง เดือนมกราคม - มิถุนายนปีถัดไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พฤษภาคม 2566)

30 มกราคม 2566 Technical Notice: การปรับการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับ Corporate action
icn-policy
การขออนุญาตใช้สิทธิ
การขออนุญาตใช้สิทธิ
ในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน
ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และกองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน
ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และกองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนี ราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล icn-call 02 009 9618 หรือ  icn-email   อีเมล infoproducts@set.or.th
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล icn-call 02 009 9618  หรือ
icn-email อีเมล infoproducts@set.or.th

Group 14500
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯถือเป็นการละเมิด อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้นโดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประ กันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด(รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมาย การค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด การนำ เสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประ กันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูก ต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด(รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิด พลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้