ดัชนี FTSE SET

ข้อมูลดัชนี FTSE SET

ดัชนี FTSE SET 
ดัชนี FTSE SET เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ FTSE Group โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับดัชนีของตลาดทุนไทยให้มีสูตรการคำนวนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ประกอบด้วยดัชนี
FTSE SET Index Series
Group 15138
ชื่อดัชนีตัวย่อรายละเอียดความถี่ในการคำนวณ
FTSE SET Large CapFSTHL ประกอบด้วยหลักทรัพย์ 30 ตัวแรกในกระดานหลัก (SET main board) เรียงตาม market cap ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (Free Float & Liquidity Screening)intra-second basis*
 FTES SET Mid CapFHTHM หลักทรัพย์ที่อยู่ใน 90% แรกของกระดานหลักเรียงตาม market cap ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และไม่อยู่ใน FTSE SET Large Cap60 วินาที
 FTSE SET Small CapFSTHS หลักทรัพย์ที่อยู่ใน 98% แรกของกระดานหลัก เรียงตาม market cap ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และไม่อยู่ใน FTSE SET Large Cap และ FTSE SET Mid Cap Index60 วินาที
 FTSE SET All-ShareFSTHA ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ใน FTSE SET Large Cap Index, FTSE SET Mid Cap Index และ FTSE SET Small Cap Index60 วินาที
 FTES SET Mid / Small CapFSTHMS ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ใน FTSE SET Mid Cap Index และ FTSE SET Small Cap Index60 วินาที
FTES SET FledglingFSTHF ประกอบด้วยหลักทรัพย์ในกระดานหลักที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะรวมอยู่ใน FTSE SET All-Share Index60 วินาที

หมายเหตุ
* intra-second basis: คำนวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของดัชนี FTSE SET Index Series
ดัชนี FTSE SET All-Share Industry Indices ซึ่งเป็นข้อมูลดัชนีที่เผยแพร่ตอนสิ้นวัน และจัดแบ่งตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสากลแบบ Industry Classification Benchmark (ICB) ดัชนีนี้ถูกคัดเลือกมาจากดัชนี FTSE SET All-Share Index ข้อมูลของดัชนีนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบและวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยสำหรับผู้ลงทุน และสามารถนำไปใช้ในการออกกองทุนและตราสารที่อ้างอิงดัชนี เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา

เกณฑ์การคำนวณและคัดเลือก 
  1. มีการปรับค่าด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted)
  2. เกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) - ต้องมากกว่า 15%
  3. เกณฑ์สภาพคล่อง - มีค่ามัธยฐาน (Median) ของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายได้อย่างน้อย 0.05% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายได้ เป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ใน 12 เดือน

ftse1

วันฐาน
29 กุมภาพันธ์ 2551

ftse3

สกุลเงิน
บาท

ftse2

มูลค่าฐานของดัชนี
1000 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ftse4

ช่วงเวลาในการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี (Index Review)
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทำความรู้จักกับดัชนี FTSE SET Index Series
FTSE SET Shariah Index
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FTSE Group และ Yasaar Limited (บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม) ได้ร่วมกันพัฒนา FTSE SET Shariah Index และเผยแพร่ดัชนีนี้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2552
image 1612

ดัชนี FTSE SET Shariah Index คัดเลือกหลักทรัพย์จากดัชนี FTSE SET All-Share และผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นดัชนีพัฒนาขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่ประสงค์จะลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น กองทุนรวม กองทุน ETFs และตราสารที่ใช้ดัชนีอ้างอิง (Index-linked products)

ปัจจุบันมีกองทุนรวม 2 กองทุน ที่อ้างอิงตามดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF)

สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH)
 FTSE SET Shariah Index
เกณฑ์การคำนวนและคัดเลือก    

คัดเลือกหลักทรัพย์จาก FTSE SET All-Share Index โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนี้
เกณฑ์การดำเนินธุรกิจ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้จะถูกคัดออกจากการคำนวณ
1) ธนาคาร สถาบันการเงินหรือประกันภัยที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตาม หลักศาสนาอิสลาม
2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
3) ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร
4) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง ประกอบด้วย คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก และโรงแรม
5) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
6) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ
เกณฑ์โครงสร้างทางการเงิน หลังจากได้หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินธุรกิจแล้ว จะคัดเลือกตามเกณฑ์อัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้
1) ส่วนของหนี้ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม
2) ส่วนของเงินสดและดอกเบี้ยต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม
3) สัดส่วนของบัญชีลูกหนี้และเงินสดต้องน้อยกว่า 50% ของสินทรัพย์รวม
4) ดอกเบี้ยรวมและรายได้อื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ไม่ควรเกินกว่า 5% ของรายได้รวม

วันฐาน  29 กุมภาพันธ์ 2551
ความถี่ในการคำนวณ   ทุกๆ 15 วินาที
มูลค่าฐานของดัชนี    
1000 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
สกุลเงิน   
บาท
ช่วงเวลาในการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี (Index Review)   ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทำความรู้จักกับดัชนี FTSE SET Shariah Index
vector_stamp
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด
ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์") เป็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวการใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่งการนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใดหรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด(รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาดหรือข้อละเว้นหรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง