หลักสูตร IC

หลักสูตรเพิ่มเติม

คู่มือการทดสอบ / Examination Handbook

จัดทำโดย ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคู่มือการทดสอบ /
โครงสร้างการทดสอบ
จำนวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ (นาที)
อัตราค่าสอบ
(บาท)
กลุ่มที่ 2: Ethics & Rules Series (E Series) 
หลักสูตรที่ 1: Ethics, Rules and Suitability (E1)
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
primary043045850
หลักสูตรที่ 2: Ethics and Rules (E2)
ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
primary043045850

หนังสือที่ใช้ในการสอบ

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย​ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบ เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสาร

ชื่อหนังสือหนังสืออ่านประกอบราคา/เล่มหมายเหตุ
กลุ่มที่ 2: Ethics & Rules Series (E Series)    
        หลักสูตรที่ 1: Ethics, Rules and Suitability (E1)
        ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
        และ การให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
primary05100 

        หลักสูตรที่ 2: Ethics and Rules (E2)​ ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
        และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

primary05100 
หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคู่มือการทดสอบ /
โครงสร้างการทดสอบ
จำนวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบ (นาที)
อัตราค่าสอบ
(บาท)
กลุ่มที่ 3: Derivatives
หลักสูตรที่ 1: หลักสูตร Derivatives Analyst (D1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าprimary041001801,900
หลักสูตรที่ 2: หลักสูตร Derivatives Fund Manager (D2) ความรู้ด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าprimary041001801,900
ชื่อหนังสือหนังสืออ่านประกอบราคา/เล่มหมายเหตุ
กลุ่มที่ 3: Derivatives   
        หลักสูตรที่ 1: หลักสูตร Derivatives Analyst (D1) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าprimary05- 

        หลักสูตรที่ 2: หลักสูตร Derivatives Fund Manager (D2) ความรู้ด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

primary05- 

สมัครสอบ

เลือกสมัครสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน
กับศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต

สถาบันฝึกอบรม
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(AIMC)