บริการข้อมูลหลักทรัพย์

SMART Marketplace

SMART Marketplace เป็นบริการข้อมูล SET และ TFEX แบบออนไลน์ ที่มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface) เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งาน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Data on SMART Marketplace via API

Intraday Trading Data (Tick Data)

ข้อมูลซื้อขายระหว่างวันในรูปแบบไฟล์
  • Equity & TFEX Trading Ticker
  • Equity & TFEX 5 Bids/Offers
  • All Indices

Security & Series Profile (Reference Data)

ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
  • Profile of securities for the next trading day
  • Profile of series for the next trading day

Listed Company Data

ข้อมูลรายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) ประกอบด้วย ข้อมูลการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลงบการเงิน

ESG Data

ข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (Environment), มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาล (Governance)

Corporate action data

ข้อมูล Corporate action ของบริษัทจดทะเบียน
  • Corporate Action Data

Try SMART Marketplace API

Data on SMART Marketplace via API
Link
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง