บริการข้อมูลหลักทรัพย์

SMART Marketplace

SMART Marketplace เป็นบริการข้อมูล SET และ TFEX แบบออนไลน์ ที่มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน API (Application Programming Interface) เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งาน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น

Data on SMART Marketplace via API

Historical Intraday Trading Data

ข้อมูลซื้อขายระหว่างวันในรูปแบบไฟล์
 • ราคาซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ราย Tick
 • ราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย หลักทรัพย์และอนุพันธ์ (Bids/Offers)
 • ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์

Intraday Trading Data (Snapshot)

ข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real-time / Delay
 • ราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์ และราคาเสนอซื้อ/ขาย (Bids/Offers)
 • ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์

Equity EOD Data (OAQ)

ข้อมูลสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์สิ้นวัน
 • ข้อมูลราคาซื้อขายและค่าสถิติสำคัญรายหลักทรัพย์
 • ข้อมูลราคาและค่าสถิติสำคัญ ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
 • ข้อมูลภาพรวมตลาด แยกตามนักลงทุน

Derivatives EOD Data (ODQ)

ข้อมูลสรุปการซื้อขายอนุพันธ์สิ้นวัน
 • ข้อมูลราคาซือขายและค่าสถิติสำคัญรายซีรีย์
 • ข้อมูลภาพรวมตลาด แยกตามนักลงทุน

One Report

ข้อมูลรายงานประจำปี (One Report) ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) ประกอบด้วย ข้อมูลการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลงบการเงิน

ESG Data

ข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (Environment), มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาล (Governance)

Reference Data and Corporate action

ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ และ Corporate action ของบริษัทจดทะเบียน
 • รายชื่อและข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ ที่จะซื้อขายในวันทำการถัดไป
 • ข้อมูล Corporate Action ของบริษัทจดทะเบียน

Company Fundamental Data

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน
 • ข้อมูลราคาซื้อขายและสถิติสำคัญสิ้นวันย้อนหลัง
 • ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
Data on SMART Marketplace via API
Link
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง