บริการข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูล End of day / Historical

บริการข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการ รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (Equity Market)
ข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data)
OAQ
บริการข้อมูลหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นวันทำการ ได้แก่ ข้อมูลราคา ปิดสิ้นวันและค่าสถิติสำคัญรายหลักทรัพย์,ดัชนีหลักทรัพย์และภาพรวมตลาดแยกตามนักลงทุน
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline5.30 PM
OAQ-TRI
ข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม(TRI) และ อัตราผลตอบแทน รายหลักทรัพย์ (ROI)
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline6.15 PM
OAQ-Beta
ข้อมูลความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของ ราคาหลักทรัพย์เทียบกับดัชนีหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Beta)
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline6.15 PM
OAQ-Index weight and Tracker file
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี และข้อมูลการ ถ่วงน้ำหนัก (Index Weighting) รวมถึง Corporate Action ที่ส่งผลต่อการถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline6.15 PM
OAQ-Security Profile
ข้อมูลรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะทำการ ซื้อขายในวันทำการถัดไป
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline6.30 PM
PSIMS-NVDR
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ NVDR รายวัน
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM
PSIMS-Broker Trading
ข้อมูลภาพรวมการซื้อขายของแต่ละบริษัทสมาชิกรายวัน
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline6.45 PM
PSIMS-Foreign Limit
ข้อมูลภาพรวมการถือครองหุ้นสามัญต่างประเทศ (Foreign Stock)
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM
PSIMS-Major Shareholder
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเปอร์เซ็นต์ของ ผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM
OAQ-Voting & TreasuryStock Data
ข้อมูลจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง (Voting Stock) และข้อมูลหุ้นซื้อคืน (Treasury Stock)
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline5.45 PM
ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data including Historical data)
PSIMS-Equity
ฐานข้อมูลราคาซื้อขาย ข่าว งบการเงิน และข้อมูลบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ (ปี 2518)
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM
PSIMS-Trading
ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์รายวัน ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline6.45 PM
PSIMS-News&Financial
ข้อมูลข่าวและข้อมูลงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM
PSIMS-Company
ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM
PSIMS-Security
ข้อมูลและรายละเอียดพื้นฐานของบริษัท เช่น Corporate Action, การเปลี่ยนชื่อและ ข้อมูล ผู้ถือหุ้น ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM
ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Market)
ข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data)
ODQ
บริการข้อมูลราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ได้แก่ ข้อมูลราคาปิดสิ้นวันและค่าสถิติสำคัญรายซีรีย์ และภาพรวมตลาดแยกตามนักลงทุน
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline6.30 PM
ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูล ณ สิ้นวันทำการ (End of day data including Historical data)
PSIMS-Derivatives
ฐานข้อมูลราคาซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ย้อนหลังตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ (ปี 2549)
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outline11.30 PM

Link

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง