บริการข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูล Real time / Delay

ข้อมูลซื้อขายและข่าวระหว่างวันส่งตรงจากระบบซื้อขายด้วย latency ที่ต่ำที่สุด

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (Equity Market)
Equity Real time  (Real time)
ข้อมูลราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Real time
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
Equity Real time  (Real time)
ข้อมูลราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Real time
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
Equity Delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Delay 15 นาที
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
Equity Delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Delay 15 นาที
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
Web Service Equity  (Real time)
ข้อมูลราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 3 Bids/3 Offers ในรูปแบบ Real time ผ่านช่องทาง Web service
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
Web Service Equity  (Real time)
ข้อมูลราคาซื้อขายรายหลักทรัพย์และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 3 Bids/3 Offers ในรูปแบบ Real time ผ่านช่องทาง Web service
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
Web Service Equity Delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 3 Bids/3 Offers ในรูปแบบ Delay 15 นาที ผ่านช่องทาง Web service
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
Web Service Equity Delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 3 Bids/3 Offers ในรูปแบบ Delay 15 นาที ผ่านช่องทาง Web service
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Market)
TFEX Real time  (Real time)
ข้อมูลราคาซื้อขาย Futures, Options ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Real time
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
TFEX Real time  (Real time)
ข้อมูลราคาซื้อขาย Futures, Options ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Real time
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
TFEX Delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลราคาซื้อขาย Futures, Options ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Delay 15 นาที
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
TFEX Delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลราคาซื้อขาย Futures, Options ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
แบบ 5 Bids/5 Offers ในรูปแบบ Delay 15 นาที
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Index)
Index Only  (Real time)
ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET, mai Index Series) ซึ่งรวมถึง SET Index, SET50 Index
และ ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector
Index) ในรูปแบบ Real-time
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
Index Only  (Real time)
ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET, mai Index Series) ซึ่งรวมถึง SET Index, SET50 Index
และ ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector
Index) ในรูปแบบ Real-time
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
Index Only delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET, mai Index Series) ซึ่งรวมถึง SET Index, SET50 Index
และ ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector
Index) ในรูปแบบ Delay 15 นาที
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
Index Only delayed 15 mins  (Delay)
ข้อมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET, mai Index Series) ซึ่งรวมถึง SET Index, SET50 Index
และ ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector
Index) ในรูปแบบ Delay 15 นาที
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineDelay
ข้อมูลข่าว (News)
SET News feed  (Real time)
ข้อมูลข่าวและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข่าวที่ประกาศจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time
SET News feed  (Real time)
ข้อมูลข่าวและงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข่าวที่ประกาศจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
globalกรุณาติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
time-outlineReal time

Link

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง