debenture_01
Debenture หุ้นกู้

เป็นเครื่องมือระดมทุนระยะยาวนอกเหนือจากการออกเสนอขายหุ้นสามัญ
ซึ่งผู้ออกต้องจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด
โดยผู้ออกจะมีฐานะเป็นลูกหนี้และผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท

Convertible Debenture หุ้นกู้แปลงสภาพ

หุ้นกู้ที่ให้สิทธิผู้ถือในการแปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญได้ 
ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีข้อดี คือ

  • ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่มี Dilution Effect ทันที เหมือนการระดมทุนผ่านการออกหุ้นสามัญแบบ PP/PO
  • ส่งผลให้อัตราส่วน D/E  ในอนาคตดีขึ้น เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ประโยชน์ของการออกและเสนอขายบริษัท
bullet_check-black
เพิ่มทางเลือกการระดมทุน ไม่ต้องพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงินเท่านั้น
bullet_check-black
เสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร จากผลการจัดอันดับเครดิต
bullet_check-black
เมื่อเทียบกับการออกหุ้นทุน ดอกเบี้ยหุ้นกู้ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่งผลให้ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทลดลง
ผู้ถือหุ้น
bullet_check-white
ผลตอบแทนจากการที่บริษัทสามารถลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนจากการมีแหล่งเงินทุนมากขึ้น
bullet_check-white
ไม่มี Dilution Effect ในกรณีหุ้นกู้หรือหุ้นทยอยรับรู้ Dilution Effect กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพ
debenture_04

เกณฑ์การออกหุ้นกู้

เป็นทางเลือกในการระดมทุนที่สามารถช่วยลดการพึ่งพาสถาบันการเงิน
และช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกตราสารหนี้ (“issuer”)
สามารถกำหนดประเภทอายุและลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน สำหรับผู้ลงทุน ตราสารหนี้เป็น
ทางเลือกในการลงทุนที่สำคัญในช่วงที่เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นได้

เป็นทางเลือกในการระดมทุนที่สามารถช่วยลดการพึ่งพาสถาบันการเงินและช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้กับผู้ออกตราสาร โดยผู้ออกตราสารหนี้ (“issuer”) สามารถกำหนดประเภทอายุและลักษณะของตราสารหนี้ที่เสนอขายให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน สำหรับผู้ลงทุนตราสารหนี้เป็นทางเลือกในการลงทุนที่สำคัญในช่วงที่เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นได้