EJIP: Employee Joint Investment Program 
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

เป็นโครงการสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีลักษณะร่วมลงทุนระหว่างพนักงาน
และบริษัทในการทยอยซื้อหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ โดยลงทุนเป็นรายงวดสม่ำเสมอด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน 
(Dollar Cost Average*) และเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ซึ่งจะกำหนดรูปแบบและวิธีการไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มโครงการ

(*Note: Dollar Cost Average คือ เทคนิคการลงทุนแบบหนึ่งเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้วยการลงทุน
ด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆ กันทุกงวด
(เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส) ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาวะตลาดหรือราคาหุ้น ณ วันที่เข้าลงทุน)

รูปแบบโครงการ EJIP
ejip_01
ประโยชน์ของ EJIP

บริษัท
bullet_check-black
เครื่องมือสร้างแรงจูงใจพนักงาน และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ (Long-term Incentives)
bullet_check-black
รักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัท
bullet_check-black
ทางเลือกในการจ่ายผลตอบแทนใช้เสริมกับการจ่ายผลตอบแทนรูปแบบทั่วไป เช่น เงินเดือนโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้ถือหุ้น
bullet_check-white
ไม่มีผลกระทบเรื่อง Dilution Effect
bullet_check-white
การบริหารและรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ความแตกต่างระหว่าง EJIP และ ESOP
 EJIPESOP
การอนุมัติเริ่มโครงการคณะกรรมการอนุมัติให้เริ่มโครงการได้ ยกเว้นกรณี
ให้กรรมการร่วมโครงการต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามเงื่อนไขที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
รูปแบบผลตอบแทนเงินสมทบเพื่อซื้อหุ้นของบริษัท
กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล (ถ้ามี)
หุ้น หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
กำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นไม่มี Dilution Effect
อาจกระทบกำไรบริษัทแต่ในระยะยาวอาจชดเชยได้ด้วยประสิทธิภาพ
การทำงานที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์
มีเสถียรภาพมากขึ้น  
  
อาจมี Dilution Effect    
การขายหลักทรัพย์             ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ
esop_04
ภาระภาษี
ผู้เข้าร่วมโครงการเสียภาษีตามจำนวนเงินที่บริษัทสมทบโดยถือเป็นค่าตอบแทน
พนักงานบริษัท / นายจ้างนำจำนวนเงินที่สมทบมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณ
ภาษีได้
ภาระภาษี
ผู้เข้าร่วมโครงการเสียภาษีตามจำนวนเงินที่บริษัทสมทบโดยถือเป็นค่าตอบแทนพนักงานบริษัท / นายจ้างนำจำนวนเงินที่สมทบมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้

ขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญ

ejip_02
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหารผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน
    และผู้บริหารแผน หมวด 2 ข้อ 7
บริษัทและผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่รายงานการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดอื่นทั่วไป เช่น รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุก 5% ทำ Tender offer เมื่อก้าวข้ามทุก 25% เป็นต้น
กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานและผู้บริหาร บริษัทสามารถเริ่มโครงการ EJIP ได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรณีให้สิทธิในฐานะกรรมการบริษัท ให้บริษัทปฏิบัติตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกรรมการ และต้องมีการเปิดเผยในรูปแบบ 56-1 One Report
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนเงินที่บริษัทสมทบให้ และบริษัทสามารถนำเงินสมทบไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เนื่องจากถือเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ในโครงการ
บริษัทไม่ต้องขออนุมัติโครงการจากหน่วยงานทางการ เพียงแต่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและความเห็นของคณะกรรมการผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของ ตลท. และมีหนังสือรับรองต่อ ก.ล.ต. ว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้ว ผู้บริหารจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานแบบ 59 กรณีได้หุ้นบริษัทจากโครงการ EJIP  โดยผู้บริหารยังคงมีหน้าที่ต้องรายงานเมื่อจำหน่ายหุ้น
ออกทุกกรณี หรือการได้หุ้นมาจากกรณีอื่นๆ ที่ ก.ล.ต. มิได้ ประกาศยกเว้น
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนผู้ถือหุ้นทั่วไป เช่น สิทธิรับเงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม