SETSMART

การขอข้อมูล

การขออนุเคราะห์ข้อมูล

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากจะมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษาแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ยังมีการให้ทุนในรูปแบบของการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำวิจัยอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนสามารถเสนอร่าง
รายงานวิจัยเพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
contract
1. ทำหนังสือออกจากคณะที่นิสิตหรือนักศึกษาสังกัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง
search
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขออนุมัติในการใช้ข้อมูล พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ
documents
3. แนบร่างรายงานการวิจัย (Research Proposal) เพื่อพิจารณา
email-2
4. นำส่งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 มาที่
  • เรียน หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงานวิจัย
Group 16630
5. ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายวิจัย จะใช้เวลาในการพิจารณาและตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ResearchDepartment@set.or.th
หมายเหตุ
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (Data Request) ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ infoproducts@set.or.th
2. การให้การอนุเคราะห์ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเป็นลักษณะการให้การสนับสนุนทั้งจำนวน หรือ คิดอัตราค่าบริการข้อมูลในราคาปกติ