ห้องสมุดข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนหุ้น (Factor Library)

การขอข้อมูล

การขออนุเคราะห์ข้อมูล


สำหรับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล สามารถติดต่อขออนุเคราะห์ข้อมูลโดย
Group 16636
1. การศึกษา คู่มือการใช้งานห้องสมุด
list
2. กรอกแบบฟอร์มตามตลาดหลักทรัพย์กำหนด
Group 16638

3. นำส่งแบบฟอร์มพร้อม

  • รายละเอียดของข้อมูลหรือ File ที่ต้องการ
  • ร่างรายงานการวิจัย ส่งมายัง
Group 13864e-mail: Researchdepartment@set.or.th
Group 13864ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง 10400

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะใช้งานข้อมูล ขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและงานวิจัยดังนี้

อ้างอิงแหล่งข้อมูล: Factor data is obtained from Thailand’s Factor Library, supported by Capital Market Development Fund (CMDF) and SETSMART Enterprise, Stock Exchange of Thailand.

อ้างอิงงานวิจัย: Charoenwong, B., Nettayanun, S., & Saengchote, K. (2021). Digesting anomalies: A q-factor approach for the Thai market. Pacific-Basin Finance Journal, 69, 101647.

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Researchdepartment@set.or.th
แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยโดยมีโครงการร่วมกับ
สถาบันการศึกษา