Dividend Universe

รายละเอียด

Vector-coin

Dividend Universe

เป็นส่วนหนึ่งของการการศึกษาของฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนระยะยาวให้แก่นักลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีความเหมาะสมในการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหุ้นปันผล (Dividend Universe)

Dividend Universe

ความสามารถในการทำกำไร

มีกำไรสุทธิต่อเนื่องทุกปี ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

ความอยู่รอดของกิจการ

มีกระแสเงินสดเป็นบวก ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการนั้น ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

บรรษัทภิบาล

คะแนนบรรษัทภิบาล จัดทำโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป จากผลการประเมินปีล่าสุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหุ้นปันผล
(Dividend Universe)

Dividend Universe

ความสามารถในการทำกำไร

มีกำไรสุทธิต่อเนื่องทุกปี ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

ความอยู่รอดของกิจการ

มีกระแสเงินสดเป็นบวก ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

การจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการนั้น ๆ ตลอดช่วงเวลาที่ทำการศึกษา

บรรษัทภิบาล

คะแนนบรรษัทภิบาล จัดทำโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป จากผลการประเมินปีล่าสุด

โดยช่วงเวลาในการศึกษา กำหนดเป็น 3 ช่วงข้อมูล คือ

  • ชุดข้อมูล 3 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 3 ปีล่าสุด
  • ชุดข้อมูล 5 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 5 ปีล่าสุด
  • ชุดข้อมูล 7 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 7 ปีล่าสุด

เกณฑ์การปรับปรุงข้อมูล

ฝ่ายวิจัยจะทำการปรับปรุงข้อมูลปีละครั้ง

ผลการคัดเลือกหุ้นปันผล

2567
Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2567
2565
Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2565
2562 - 2563
Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2562 - 2563
2561
Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2561
2560
Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2560
2559
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2559