Economic Exposure Universe

การขอข้อมูล

img-banner_benefits
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
นโยบายด้านการลงทุนทางตรงในต่างประเทศและสถาบันการศึกษาที่ต้องการผลิตผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ ลงทุนทางตรงในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้วิจัยที่ต้องการขออนุเคราะห์ข้อมูลสามารถส่งโครงร่างงานวิจัย (proposal) มาที่
researchdepartment@set.or.th โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ข้อมูลตาม
โครงร่างงานวิจัยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเท่านั้น
มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลในฐานข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด นโยบายด้านการลงทุนทางตรงในต่างประเทศและสถาบันการศึกษาที่ต้องการผลิตผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ ลงทุนทางตรงในต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้วิจัยที่ต้องการขออนุเคราะห์ข้อมูลสามารถส่งโครงร่างงานวิจัย (proposal) มาที่ researchdepartment@set.or.th โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ข้อมูลตามโครงร่างงานวิจัยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเท่านั้น