CG Database

การขอข้อมูล

การขออนุเคราะห์ข้อมูล


สำหรับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่ต้องการทำงานวิจัยเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล สามารถติดต่อขออนุเคราะห์ข้อมูลโดย
Group 16636
1. การศึกษา Data Dictionary
list
2. กรอกแบบฟอร์มตามตลาดหลักทรัพย์กำหนด
Group 16638

3. นำส่งแบบฟอร์มพร้อม

  • รายละเอียดของข้อมูลหรือ File ที่ต้องการ
  • ร่างรายงานการวิจัย ส่งมายัง
Group 13864ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง 10400
Group 13864ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Researchdepartment@set.or.th