การจดทะเบียนหุ้นสามัญ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าจดทะเบียนและภาษี

img_listing_primarycompany

1. เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน

1. เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน

 • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
  ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความพร้อมของบริษัท และมีวิธีการชำระค่าบริการหลายวิธี เช่น 
        - คิดเป็นราคาเหมาจ่าย

        - คิดเป็นร้อยละของมูลค่าเงินทุนที่ระดมได้
        - คิดเป็นสัดส่วนตามงานที่ทำเสร็จ ฯลฯ
 • ค่าผู้สอบบัญชี (Auditor)
  ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความพร้อมของบริษัท
 • ค่าผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
  ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความพร้อมของบริษัท

2. การยื่นคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียน


ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนประเภทหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต: 50,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น (แบบ Filing): กรณีบริษัทไทย 0.05% ของมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย กรณีบริษัทต่างประเทศ 0.08% ของมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย แบ่งชำระดังนี้
  - 30,000 บาท ในวันที่ยื่นแบบ Filing

  - ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในวันที่แบบ Filing มีผลบังคับใช้
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี: คิดตามส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 500 ล้านบาท50,000 บาท
ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท100,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป300,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมSETmaiLiVEx
ยื่นคำขอ50,000 บาท25,000 บาท12,000 บาท
แรกเข้า0.05% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ขั้นสูง 3,000,000 บาท
0.025% ชองทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ขั้นสูง 1,500,000 บาท
0.0125% ชองทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • ขั้นสูง 300,000 บาท
รายปี
ผันแปรตามทุนชำระแล้ว แบบอัตราถดถอย
 • ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ขั้นสูง 3,000,000 บาท
0.02% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 25,000 บาท
 • ขั้นสูง 1,500,000 บาท
0.010% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • ขั้นสูง 300,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียม :
 ทุนชำระแล้ว ≤200 ล้านบาทอัตรา 0.035%
200 ล้านบาท< ทุนชำระแล้ว ≤1,000 ล้านบาทอัตรา 0.030%
1,000 ล้านบาท< ทุนชำระแล้ว ≤5,000 ล้านบาทอัตรา 0.025%
5,000 ล้านบาท< ทุนชำระแล้ว ≤10,000 ล้านบาทอัตรา 0.020%
 ทุนชำระแล้ว >10,000 ล้านบาทอัตรา 0.010%
  
ส่วนของผู้ถือหุ้นค่าธรรมเนียม
น้อยกว่า 500 ล้านบาท50,000 บาท
ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท100,000 บาท
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป300,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมSETmaiLiVEx
ยื่นคำขอ50,000 บาท25,000 บาท12,000 บาท
แรกเข้า0.05% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ขั้นสูง 3,000,000 บาท
0.025% ของทุนชำระแล้ว

0.0125% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • ขั้นสูง 300,000 บาท
รายปี
ผันแปรตามทุนชำระแล้ว แบบอัตราถดถอย
 • ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ขั้นสูง 3,000,000 บาท
 0.02% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 25,000 บาท
 • ขั้นสูง 1,500,000 บาท
 0.010% ของทุนชำระแล้ว
 • ขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • ขั้นสูง 300,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียม :
   ทุนชำระแล้ว ≤  200 ล้านบาท  อัตรา 0.035%
200 ล้านบาท<   ทุนชำระแล้ว ≤  1,000 ล้านบาท  อัตรา 0.030%
1,000 ล้านบาท<   ทุนชำระแล้ว ≤  5,000 ล้านบาท  อัตรา 0.025%
5,000 ล้านบาท<   ทุนชำระแล้ว ≤  10,000 ล้านบาท  อัตรา 0.020%
 ทุนชำระแล้ว >  10,000 ล้านบาท  อัตรา 0.010%
  
หมายเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมรายปีให้คำนวณตามระยะเวลาในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • ทุนชำระแล้ว ใช้ทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการรับหุ้นเพิ่มทุน
 • ยังมิได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำหรับ LiVEx ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
  • ยื่นคำ:  สำหรับบริษัทที่ยื่นคำขอ ภายใน 31 ธันวาคม 2567
  • ค่าแรกเข้า: สำหรับบริษัทที่จดทะเบียน ภายใน 31 ธันวาคม 2567

productdr1

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น
 • ค่าธรรมเนียมรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละของมูลค่าการระดมทุน
 • ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ
 • ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ / การจัดกิจกรรม Road show

Group 15158

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
 • ค่าผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ลงทุนมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้อง
และครบถ้วน

Untitled-2 1