การเข้าจดทะเบียน

เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละตลาด

 AW-SET Logo_2018mai logoAW-LiveX_Logo_FEB20220304DEV2-All-01
   
1 23
Group 16308 บริษัทมหาชน จำกัด ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นในวงกว้างจากสำนักงาน ก.ล.ต.
Group 16307 จัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)
Group 16306≥ 300 ลบ. ≥ 50 ลบ. ไม่กำหนด 
Group 1630758กำไรสุทธิ 2 ปี หรือ 3 ปีรวมกัน 
≥ 50 ลบ. และปีล่าสุด ≥ 30 ลบ.
กำไรสุทธิปีล่าสุด ≥ 10 ลบ.SMEs - ขนาดกลางขึ้นไปตามนิยาม สสว.
 Startups – มี VC / PE ร่วมลงทุน
Group 1630758check
check Optional 

Group 1630758

checkcheckcheck 
Group 1630758พิจารณาโดยสำนักงาน ก.ล.ต.เปิดเผยข้อมูลโดยบริษัท 
(Information Based)
Group 1630758ตามรอบ (รายไตรมาส) 
ตามเหตุการณ์
ตามรอบ (รายครึ่งปี) 
ตามเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ
Group 1630758    คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร
    การกระจายการถือหุ้นรายย่อย
     ผลดำเนินงานของบรษัท
คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร


หมายเหตุ :   *นิยาม SME ขนาดกลาง คือ ภาคการผลิตมีรายได้ต่อปี 100 - 500 ลบ. และภาคบริการมีรายได้ต่อปี 50-300 ลบ.