โครงการ

Happy Money @ Workplace สำหรับองค์กร

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
โครงการ Happy Money 
@ Workplace
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่กลุ่มคนวัยทํางาน
ข้าราชการ พนักงานองค์กร รวมถึงประชาชนทุกระดับ
Group 18061
icn_coach พี่เลี้ยงการเงิน
พี่เลี้ยงการเงิน
11,436 คน
icn_coach พี่เลี้ยงการเงิน


icn_worker
ประชากรวัยทํางานที่ได้รับความรู้
3,086,727 คน
icn_worker


icn_collab ความร่วมมือกับพันธมิตร
ความร่วมมือกับพันธมิตร
682  แห่ง
icn_collab ความร่วมมือกับพันธมิตร


ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567
รู้จักโครงการ
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินแก่กลุ่มคนวัยทํางาน ผ่านความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการวางแผนและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในระยะยาว
icn_project_target
กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรพันธมิตร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ด้าน การวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
icn_project_collab
รูปแบบความร่วมมือ
ร่วมกันเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มคนหรือพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรผ่านสื่อความรู้ การจัดกิจกรรมสร้างพี่เลี้ยงการเงิน และการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
icn_project_media
สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุน
  • สื่อความรู้ออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ e-Learning Infographic คลิปความรู้ บทความ
  • เครื่องมือทางการเงิน (Financial Tools) อาทิ แบบทดสอบความรู้การเงิน Happy Money App โปรแกรมคํานวณ
  • หลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน
icn_project_outcome
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
  • องค์กรได้ดูแลกลุ่มคนหรือพนักงาน ด้วยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น
  • กลุ่มคนหรือพนักงานในองค์กรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ จนเกิดทักษะและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถบริหารจัดการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง 0 2009 9815 (หน่วยงานภาครัฐ)
คุณกัญธรส โล่ห์สกุล 0 2009 9813 (บริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ)
คุณกมลชนก เกียรติเดชปัญญา 0 2009 9825 (บริษัทจดทะเบียน)
e-Mail: InvestorEducationPartnerRelationsUnit2@set.or.th
icn_download_project
btn_detail
icn_regis
btn_regis
สอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง 0 2009 9815 (หน่วยงานภาครัฐ)
คุณกัญธรส โล่ห์สกุล 0 2009 9813 (บริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ)
คุณกมลชนก เกียรติเดชปัญญา 0 2009 9825 (บริษัทจดทะเบียน)
e-Mail: InvestorEducationPartnerRelationsUnit2@set.or.th
icn_download_project
btn_detail
icn_regis
btn_regis
มุมความรู้
workplace-pvd-space2-thumbnail

PVD Space เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องรู้
คลิปความรู้ที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) สร้างความเข้าใจการออมผ่าน PVD ที่ถูกต้องเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะกับตนเอง 
workplace-happymoney-20220624

Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน
วิธีขจัดปัญหาและสร้างสุขทางการเงินได้อย่างยั่งยืนด้วย หมดหนี้มีออม ลงทุนเพิ่มค่า วางแผนก่อนแก่ ผ่านบทความคลิปความรู้ Infographic
image 760

สํารับการเงินสามัญประจําบ้าน
คลิปความรู้ที่จะทําให้คุณเข้าใจเครื่องมือจัดการเงินแบบง่ายๆเพื่อสร้างความสุขทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว

Success Story
Group 18058
“
การเข้ามาเป็น Trainer รู้สึกภูมิใจได้กับตนเอง และครอบครัว ที่สําคัญได้ช่วยเพื่อนร่วมงานในบริษัทชี้ทางที่ถูกต้อง ทุกคนเริ่มจดบัญชี รับจ่ายและปรับพฤติกรรมทางการเงินจนสามารถปลดหนี้และมีเงินออม

คุณสุมนรัตน์ นุชอนงค์

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
อบรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการเงิน

กิจกรรมที่ผ่านมา