โครงการ

Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
โครงการ Happy Money 
พี่เลี้ยงการเงิน
มาร่วมเป็น “พี่เลี้ยงการเงิน” เรียนรู้วางแผนการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อตนเองและส่งต่อความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการเงิน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
hm_success_story01

ปัญหาการเงินจัดการได้ เริ่มต้นเรียนรู้ และลงมือทำ!

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ สร้างบุคคลต้นแบบข้าราชการและแม่บ้านตำรวจ ที่ประสบความสำเร็จ
ทั้งด้านบริหารการเงิน และจัดการหนี้สิน ลองฟังประสบการณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาการเงินได้ด้วยตัวเอง ไม่ยากอย่างที่คิด

hm_success_story02

เพราะพนักงาน คือ หัวใจสำคัญขององค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล สร้างพี่เลี้ยงการเงิน เรียนรู้ด้านบริหารจัดการเงิน และหนี้สิน
เพื่อตนเอง และแบ่งปันความรู้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

hm_success_story03

พนักงานสุขเงิน สุขงาน สร้างองค์กรเข้มแข็ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร สร้างองค์กรเข้มแข็ง ด้วยความรู้ทางการเงิน ร่วมค้นหากระบวนการ

ส่งเสริมความรู้ เพื่อขจัดปัญหาการเงินให้หมดไป พนักงานมีสุขภาพการเงินที่ดีก็จะช่วยให้มีความสุขในการทำงาน

hm_success_story04

การเงินไม่ใช่เรื่องยาก แค่เปลี่ยนความคิด ก็มีสุขทางการเงินได้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บ. จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด สร้างความเปลี่ยนแปลงทางความคิด เพื่อสร้างสุขทางการเงิน
มาฟังแนวคิดการสร้างสังคมแห่งความสุขทางการเงินแบบง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ แค่เปลี่ยนความคิด

img_happy_trainning
พี่เลี้ยงการเงิน คืออะไร ?
ผู้ที่เรียนรู้เรื่องการเงินเพื่อให้สามารถช่วยวางแผนการเงินเบื้องต้นแก่ตนเอง พร้อมกับเพิ่มพูนทักษะในการให้คำแนะนำเพื่อให้มีความพร้อมที่จะช่วยแบ่งปันความรู้การวางแผนการเงินขั้นต้นผ่านเครื่องมือทางการเงินอย่างง่าย รวมถึงให้คำแนะนำด้านการวางแผนใช้จ่าย บริหารหนี้สิน และวางแผนการออม เพื่อให้ผู้อื่นเกิดทัศนคติทางการเงินที่ดี ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน และสร้างเงินออมเพื่อเป้าหมายชีวิต
icn_project_focus
โครงการนี้เหมาะกับใคร
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินเทคนิคการถ่ายทอด และให้คําแนะนําด้านการเงินอย่างเป็นระบบ
 • ผู้ที่มีจิตสาธารณะผู้ที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้มีการวางแผนการเงินที่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางการเงิน
icn_project_train
รูปแบบการอบรม
 • อบรมความรู้ผ่าน e-Learning พร้อมการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติและ Group Mentor เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
icn_project_target
กลุ่มเป้าหมาย
 • องค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการสร้างพี่เลี้ยงการเงิน เผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน แก่พนักงานในองค์กร
 • บุคคลที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินไปยังผู้อื่น
icn_project_outcome
ประโยชน์ของการเป็นพี่เลี้ยงการเงิน
 • เกิดทัศนคติที่ดีและมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะและเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงการเงินที่ดีสามารถให้คำแนะนํา ด้านการวางแผนการเงินได้อย่างถูกต้อง
 • มีเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงินการเผยแพร่ความรู้และอัพเดทข่าวสาร อย่างต่อเนื่อง
icn_project_qualify
คุณสมบัติของพี่เลี้ยงการเงิน
 • มีจิตสาธารณะ
 • สามารถให้คําแนะนํากับผู้อื่นได้
 • มีทักษะการสื่อสารและมีการออมที่ดีเป็นที่น่าเชื่อถือ
สอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณกัญธรส โล่ห์สกุล
0 2009 9813
คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง
0 2009 9815
e-Mail: InvestorEducationActivityUnit@set.or.th
icn_download_project
btn_detail
icn_regis
btn_regis
เส้นทาง พี่เลี้ยงการเงิน
4 ขั้นตอน ที่จะทำให้คุณมีความรู้ทางการเงินอย่างเป็นระบบและสามารถส่งต่อความรู้ไปยังผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ
img-start
สมัครสมาชิก SET Member
สมัครเข้าร่วมโครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน

สิ่งที่พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับ

check
ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน
img-step1
ลงทะเบียนเรียน e-Learning
หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน” (3 ชั่วโมง)

สิ่งที่พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับ

check
เข้าใจเนื้อหาวางแผนการเงินพื้นฐาน และรู้จักเครื่องมือเบื้องต้นเพื่อช่วยวางแผนการเงิน
checkรับ e-Certificate
checkได้รับสิทธิ์เรียน e-Learning หลักสูตร "คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน"
img-step2 v2
เข้าเรียน e-Learning หลักสูตร
“คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน” (7 ชั่วโมง)

สิ่งที่พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับ

check
เรียนรู้เทคนิคและเข้าใจวิธีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบสามารถนำไปให้คำแนะนำ เบื้องต้นได้
checkรับ e-Certificate
checkได้รับสิทธิ์เข้า Workshop พี่เลี้ยงการเงิน
img-step3 (1)
Ellipse 1269   เข้าร่วม Workshop “พี่เลี้ยงการเงิน” (6 ชั่วโมง)
Ellipse 1269   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม Group Mentor
 • จัดทำงบดุล บัญชีรับจ่ายของตนเอง
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านการวางแผนการเงินแก่ผู้รับคำแนะนำ
 • เตรียมข้อมูลของตนเองและผู้รับคำแนะนำ เพื่อมารับคำแนะนำจาก Mentor

สิ่งที่พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับ

check

เรียนรู้การใช้เครืองมือจัดการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านกรณีศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยทดลองเลือกใช้เครื่องมือและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้
checkได้รับ e-toolkit, Framework, เอกสารประกอบการอบรม และคู่มือ Happy Money Guide
checkรับ e-Certification
checkได้รับสิทธิ์เข้ารับคำปรึกษา (Group Mentor)
img-step4
Ellipse 1269เข้ารับการฝึกให้คำปรักษาด้านการวางแผนการเงิน
จากวิทยากร (Group Mentor 3 ชั่วโมง)
Ellipse 1269เตรียมแผนและให้คำแนะนำแก่ผู้รับคำแนะนำ

สิ่งที่พี่เลี้ยงการเงินจะได้รับ

check
เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และให้คำแนะนำพร้อมที่จะส่งต่อความรู้
check
รับ e-Certification
พี่เลี้ยงการเงิน พลังขับเคลื่อน "สังคม Happy Money"
Group 4058
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน
Group 18123
เรื่องจริงของพี่เลี้ยงการเงิน ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนการเงิน อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปให้คำแนะนำแก่เพื่อน พนักงานจนปลดหนี้ได้สำเร็จ