โครงการ

Happy Money @ School & Campus สำหรับสถาบันการศึกษา

ค้นหาขั้นสูง
ค้นหาขั้นสูง
โครงการ Happy Money 
@ School & Campus
โครงการสร้างวินัยการออมและส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
Group 18062
รู้จักโครงการ
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการจัดการเงินอย่างเป็นระบบให้แก่เยาวชน โดยความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปลูกฝังวินัยการเงิน นําไปสู่การสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ในอนาคต
icn_project_target
กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรพันธมิตร สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการเงินให้แก่เยาวชนทุกระดับชั้น
icn_project_collab
รูปแบบการอบรม
ร่วมกันเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชน ผ่านสื่อความรู้และการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
icn_project_media
สิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุน
  • สื่อความรู้ออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ e-Learning Infographic คลิปความรู้ บทความ
  • เครื่องมือทางการเงิน (Financial Tools) อาทิ แบบทดสอบความรู้การเงิน Happy Money App โปรแกรมคํานวณ
  • หลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน
  • กิจกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY)
icn_project_outcome
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
  • สถาบันการศึกษาได้ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการออม เพื่อวางรากฐานทางการเงินที่ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงอาจารย์และบุคลากร
  • เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงิน และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณสุธารัตน์ จันทร์นุ่น
0 2009 9860
คุณทวิดา พลสิทธิ์
0 2009 9832
e-Mail: InvestorEducationPartnerRelationsUnit2@set.or.th
icn_download_project
btn_detail
icn_regis
btn_regis
สอบถามรายละเอียดโครงการ
คุณสุธารัตน์ จันทร์นุ่น
0 2009 9860
คุณทวิดา พลสิทธิ์
0 2009 9832
e-Mail: InvestorEducationPartnerRelationsUnit2@set.or.th
icn_download_project
btn_detail
icn_regis
btn_regis
มุมความรู้
938918099

SET Young Generation
ติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ และแหล่งความรู้ด้านการเงินการลงทุน สำหรับนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่

1314790084

SET Investment Center ศูนย์เรียนรู้การลงทุน
เปิดให้บริการข้อมูลและความรู้ด้านการลงทุนที่ครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาค พร้อมด้วย สื่อความรู้ที่คุณเข้าถึงได้
Group 18063

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
แหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Self-Discovery
Success Story
Group 18058
“
การเข้ามาเป็น Trainer รู้สึกภูมิใจได้กับตนเอง และครอบครัว ที่สําคัญได้ช่วยเพื่อนร่วมงานในบริษัทชี้ทาง ที่ถูกต้อง ทุกคนเริ่มจดบัญชีรับจ่ายและปรับพฤติกรรม ทางการเงินจนสามารถปลดหนี้และมีเงินออม

คุณสุมนรัตน์ นุชอนงค์

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
อบรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการเงิน

กิจกรรมที่ผ่านมา