เรื่องราวสู่...ความสำเร็จ

S&P

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 

KTBGS

บริษัท รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

KKP

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

TIDLOR

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)