e-Dividend
บริการโอนเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใด
ที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยปัจจุบัน บริการ e-Dividend ได้ยกระดับคุณภาพงานบริการให้สามารถรองรับการโอนเงินข้ามธนาคารแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แบบไม่จำกัดจำนวนเงิน
img-edividend
ประโยชน์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับจากบริการ e-Dividend
Group 7868ได้รับเงินตรงเวลา
ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ ณ วันถึงกำหนด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
Group 7868หมดกังวลเรื่องเช็คส่งถึงมือล่าช้าหรือการสูญหายระหว่างการจัดส่ง
หากมีการย้ายที่อยู่โดยยังไม่ได้แจ้งขอแก้ไขกับนายทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ก็ยังคงได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ ผ่านทางบัญชีธนาคาร ไม่ต้องพบกับปัญหาไปรษณีย์ตีคืนหรือรอการจัดส่งใหม่
Group 7868สะดวกและประหยัดเวลา
ไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปขึ้นเงินตามขั้นตอนแบบเดิม
Group 7868ประหยัดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัด
โดยจะได้รับเงินหรือดอกเบี้ยทันทีในวันที่มีการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ ในขณะที่การรับเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ ในรูปแบบเช็ค ต้องใช้เวลาในการขึ้นเงินประมาณ 5-7 วัน
Group 7868ได้รับหนังสือแจ้งการนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ เข้าบัญชี 
พร้อมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์
ช่องทางการสมัครใช้บริการ e-Dividend
Group 14398
Investor Portal
www.set.or.th/tsd
Icn-edividend-investorportal
สมาชิก TSD Investor Portal สามารถทำรายการ
ผ่านระบบออนไลน์

 • Log in และทำรายการที่เมนู แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
  > สมัคร/เปลี่ยนแปลงข้อมูล e-Dividend
 • ระบุข้อมูลบัญชีธนาคาร และแนบไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร

Group 15512
เครื่อง ATMIcn-edividend-atmMobile BankingIcn-edividend-atm

สมัครผ่าน ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพหรือผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง / หรือผ่านบริการโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ LHB You

(เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีเงินฝากของ 3 ธนาคาร)
 • เลือกบริการสมัคร e-Dividend กับ TSD
 • เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการให้เงินโอนเข้า
 • ระบุหมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลข
  โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ sms แจ้งผลการสมัคร
Group 15513
ไปรษณีย์Icn-edividend-ems
 • กรอกใบสมัครหรือแบบคำขอนำเงินปันผล/ดอกเบี้ยฯ 
  เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และแนบเอกสารประกอบ
  ตามที่แจ้ง ในใบสมัคร
 • ลงนามในแบบฟอร์มและเอกสารทุกฉบับแล้วส่งไปรษณีย์
  มาที่ TSD หรือส่งผ่านโบรกเกอร์/คัสโตเดียน ที่ใช้บริการอยู่
Icn-edividend-mailที่อยู่จัดส่ง
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนบริการผู้ลงทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ขั้นตอนการจ่าย
เงินปันผล/ดอกเบี้ย


01บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แจ้งความจำนงที่จะจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย
ด้วยการนำเข้าบัญชีเงินฝากให้กับผู้ถือหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์
02นายทะเบียนหลักทรัพย์ดำเนินการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้ถือหลักทรัพย์
03ผู้ถือหลักทรัพย์ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16.30 น.
งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ