e-Document
บริการรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการนำส่งเอกสารหรือรายงานต่างๆ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ โดย TSD จะนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Statement of Outstanding Balance (Issuer Account)) และเอกสารหรือรายงานอื่นๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผ่านทาง e-mail address ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ลงทะเบียนไว้

img-vector_e-Document
ประโยชน์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์
จะได้รับจากบริการ e-Document
Icn-eDocument1
สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้ตรงเวลา และปลอดภัย
Icn-eDocument2
ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ PDF File หรือจัดพิมพ์เอกสารได้
e-Document บริการรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์