Group 16553
Group 16157

การขอคัดรายละเอียดใบหลักทรัพย์และหนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการขอคัดรายละเอียดใบหลักทรัพย์

ขั้นตอนการขอคัดรายละเอียดใบหลักทรัพย์

icn-information01
ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ในแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ในช่อง รายละเอียดใบหลักทรัพย์ 
icn-information01
ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ในแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ในช่อง รายละเอียดใบหลักทรัพย์ 
icn-information02
แนบเอกสารประกอบ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสาร

(รายการเอกสารประกอบ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ตามด้านหลังแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์)
icn-information02
แนบเอกสารประกอบ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสาร

(รายการเอกสารประกอบ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ตามด้านหลังแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์)

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์

icn-information01
ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ในแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ในช่อง
หนังสือรับรองการถือครองหลักทรัพย์ โดยระบุวันที่ที่ต้องการให้รับรองยอดหุ้น
ลงนามโดยผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แล้วแต่กรณี
icn-information01
ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียด
ในแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ ในช่องหนังสือรับรองการถือครองหลักทรัพย์ โดยระบุวันที่ที่ต้องการให้รับรองยอดหุ้นลงนามโดยผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแล้วแต่กรณี
icn-information02
แนบเอกสารประกอบ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสาร

(รายการเอกสารประกอบ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ตามด้านหลังแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์)
icn-information02
แนบเอกสารประกอบ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสาร

(รายการเอกสารประกอบ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมฯ
ตามด้านหลังแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์)

ระยะเวลาดำเนินการ
ภายใน 3 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน
ระยะเวลาดำเนินการ
ภายใน 3 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน