Investor Portal

บริการข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ให้บริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยระบบการรักษาข้อมูล และระบบบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ ที่ได้มาตรฐานของ TSD ผู้ถือหลักทรัพย์จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลหลักทรัพย์และข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์จะถูกเก็บรักษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมให้ผู้ถือหลักทรัพย์เข้าใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ถือหลักทรัพย์ในยุคปัจจุบัน TSD จึงได้พัฒนาต่อยอดบริการ
Investor Portal ให้สามารถใช้บริการได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ Smart Phone และ Tablet
btn-ivp
img-investorportal

ครอบคลุมทุกบริการเพื่อผู้ถือหลักทรัพย์


ครอบคลุมทุกบริการ
เพื่อนักลงทุน


Icn-investorportal1

ข้อมูลภาษีเงินปันผล

จัดการเรื่องภาษีเงินปันผลได้ครบทุกหลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบียน ทั้งยังยื่นภาษีกับสรรพากรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการดาวน์โหลดและส่งไฟล์ข้อมูลภาษีผ่านช่องทางออนไลน์
พร้อมทั้งเรียกดูสรุปการคำนวณภาษีฯ (แยกตามอัตรา)
Icn-investorportal2

เรียกพิมพ์รายงาน

จัดเก็บเอกสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และสามารถเรียกพิมพ์รายงานและหนังสือรับรองได้เองง่ายๆ เช่น หนังสือรับรองการหักภาษีฯ หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์ และสรุปการจ่ายสิทธิประโยชน์และยอดหักภาษีฯ
Icn-investorportal3

สอบถามข้อมูล

เช่น ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ สิทธิประโยชน์ ผลการจองซื้อ และเอกสารส่งออก ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลในระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Icn-investorportal4

ธุรกรรมออนไลน์

ทำธุรกรรมแก้ไขข้อมูลในฐานทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และสมัคร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล e-Dividend ได้อย่างมั่นใจ ด้วยการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยด้วยรหัส OTP (One –Time-Password)
Icn-investorportal5

แจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์

เช่น สิทธิประโยชน์จากการปิดสมุดทะเบียน โดยผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนก่อนได้รับเอกสารทุกครั้ง

ขั้นตอนการสมัคร 01  ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
 02 ตรวจสอบเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน) และถ่ายภาพ
 03  ระบุข้อมูลการสมัคร และยืนยัน OTP
 04  เสร็จสิ้นการสมัคร
btn-ivp-register
เงื่อนไขการสมัคร
 • เป็นผู้ถือหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา
 • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อรับรหัสผ่าน OTP (One-Time-Password) ทาง SMS
 • มี E-mail address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการ และรับข่าวสารสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์
ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการ TSD Investor Portal ตามรายละเอียดการให้บริการที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) กำหนดโดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้

1. นิยาม
 • “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการ TSD Investor Portal
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
 • “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • “บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” หมายถึง บริษัทที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
 • “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด


2. รายละเอียดทั่วไป
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า บริการ TSD Investor Portal เป็นการให้บริการที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้บริการแก่ผู้ลงทุน ซึ่งครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะบุคคลด้วยตนเองผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายใต้ขอบเขตการให้บริการที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด เช่น ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน ข้อมูลยอดหลักทรัพย์ ข้อมูลใบหลักทรัพย์ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เอกสารส่งออก เอกสารตีคืน การจัดพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจจัดให้มีบริการอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นในอนาคต เช่น บริการรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูล การใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ และการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการที่ผู้ใช้บริการตกลงเข้าใช้บริการต่างๆ ภายใต้บริการ TSD Investor Portal นี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal นี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะ (ถ้ามี) ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการภายใต้ TSD Investor Portal นี้ด้วย

3. ข้อตกลงการใช้บริการ TSD Investor Portal

 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal นี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนดขึ้นหรือ มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การแก้ไขข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง TSD Investor Portal มีผลเป็นการแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และข้อมูลที่แก้ไขเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันล่าสุดที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีผู้ใช้บริการมีการแก้ไขเพิ่มเติมผ่านช่องทางอื่นๆ ในภายหลัง
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่าบริการ TSD Investor Portal นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังบริการหรือระบบงานของบุคคลอื่น เช่น ระบบงานของกรรมสรรพากร เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการเชื่อมโยงไปยังบริการหรือระบบงานของบุคคลอื่นนี้มิได้แสดงว่าบริการหรือระบบงานของบุคคลอื่นจะอยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการระบบงานของบุคคลอื่นที่มีการเชื่อมโยงเพิ่มเติมด้วย รวมทั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของระบบงานของบุคคลอื่นที่มีการเชื่อมโยงได้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จึงจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบงานของบุคคลอื่นที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการทำรายการหรือดำเนินการใดๆ ผ่านบริการหรือช่องทาง TSD Investor Portal เพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบงานของบุคคลอื่นนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้ความตกลงยินยอมในการทำรายการหรือการดำเนินการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดด้วย
 • ผู้ใช้บริการอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการใดๆ ของผู้ใช้บริการด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริการ TSD Investor Portal ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในหน้าเว็บไซต์
4. รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในการใช้บริการ TSD Investor Portal ผู้ใช้บริการจะต้องเข้าใช้บริการด้วยรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใส่รหัสประจำตัวและ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องเกินกว่า 3 ครั้ง ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ TSD Investor Portal ได้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะเข้าใช้บริการ TSD Investor Portal ต่อไป ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการลืมรหัสผ่านด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริการ TSD Investor Portal ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในหน้าเว็บไซต์
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า รหัสผ่านเป็นข้อมูลลับเฉพาะซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบ
 • ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า การเข้าใช้บริการ TSD Investor Portal และการทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ที่เกิดจากการการกระทำดังกล่าว ทุกประการ และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนและ/หรือแก่ผู้ใช้บริการทุกกรณี

5. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด
 • ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่มีความรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจากการใช้บริการ TSD Investor Portal ไม่ว่าจะโดยประการใด
 • ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ TSD Investor Portal ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รับผิดชอบแต่ประการใด
 • ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการใช้บริการ TSD Investor Portal ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่า เสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยสิ้นเชิง
 • ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal และ/หรือยกเลิกการให้บริการ TSD Investor Portal เมื่อใดก็ได้ โดยอาจไม่มีการบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือยกเลิกการให้บริการ TSD Investor Portal
6. การระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ TSD Investor Portal 
ผู้ใช้บริการอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ TSD Investor Portal ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริการ TSD Investor Portal ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในหน้าเว็บไซต์

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ 

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลการเข้าใช้และข้อมูลการใช้บริการ TSD Investor Portal และบริการอื่นของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับบริการ TSD Investor Portal จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ใช้บริการได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตาม คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว