บริการ

Investor Relations Website Service (IR Website)

เป็นบริการสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านทางเว็บไชต์ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาต (registered website)
ให้แก่นักลงทุนทั่วไปหรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีได้เช่นกัน

เป็นบริการสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านทางเว็บไชต์ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาต (registered website) ให้แก่นักลงทุนทั่วไป หรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่บริษัท อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีได้เช่นกัน


ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
สามารถเลือกรับบริการได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว สามารถเลือกรับบริการได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1
รับบริการโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรูปแบบมาตรฐาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกใช้งานข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแค่นำ html code ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปวางบนเว็บไซต์ที่ใด้รับอนุญาต ท่านก็จะสามารถแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (อัพเดตทุก ๆ 15 นาที) รวมถึงข้อมูลการเคลื่อนไหวของ SET Index ได้ทันที
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตัวอย่างการแสดงผลตามรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Group 18222
2
รับบริการโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ Web service – IR Website
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะรับข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ข่าวของบริษัท รวมถึง SET Index แบบ real time โดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำไปออกแบบการแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามต้องการ ซึ่งทางบริษัทจดทะเบียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อมารับข้อมูลผ่าน API โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ JSON
สนใจสมัครรับบริการและดูรายละเอียดเพิ่มเติม "คลิก"
3
รับบริการผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลนอกเหนือจากรูปแบบข้างต้น บริษัทจดทะเบียนสามารถรับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นกัน โดยติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Group 18208
Optiwise Co., Ltd. :
www.optiwise.io
Group 18208
SI.com (Thailand) Co., Ltd :
www.shareinvestorthailand.com
Group 18208
Inventech Systems (Thailand) Co.,Ltd. :
www.inventech.co.th
ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนจะต้องสมัครรับบริการ และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับบริการผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1
รับบริการโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรูปแบบมาตรฐาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดทะเบียนสามารถเลือกใช้งานข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแค่นำ html code ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปวางบนเว็บไซต์ที่ใด้รับอนุญาต ท่านก็จะสามารถแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (อัพเดตทุก ๆ 15 นาที) รวมถึงข้อมูลการเคลื่อนไหวของ SET Index ได้ทันที
ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตัวอย่างการแสดงผลตามรูปแบบมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
Group 18222
2
รับบริการโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ Web service – IR Website
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะรับข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ข่าวของบริษัท รวมถึง SET Index แบบ real time โดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำไปออกแบบการแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทตามต้องการ ซึ่งทางบริษัทจดทะเบียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อมารับข้อมูลผ่าน API โดยข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ JSON
สนใจสมัครรับบริการและดูรายละเอียดเพิ่มเติม "คลิก"

3
รับบริการผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
3
รับบริการผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลนอกเหนือจากรูปแบบข้างต้น บริษัทจดทะเบียนสามารถรับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นกัน โดยติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Group 18208
Optiwise Co., Ltd. :
www.optiwise.io
Group 18208
SI.com (Thailand) Co., Ltd :
www.shareinvestorthailand.com
Group 18208
Inventech Systems (Thailand) Co.,Ltd. :
www.inventech.co.th
ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนจะต้องสมัครรับบริการ และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับบริการผ่านทางผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว