วิธีการซื้อขาย

เวลาทำการซื้อขาย

ตารางเวลาทำการซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้มีการซื้อขายประจำวันด้วยระบบการซื้อขาย ตามหลักเกณฑ์วิธีการและในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ ยกเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ
ช่วงเวลาซื้อขาย เวลาซื้อขาย วิธีการซื้อขายประเภทการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 1
เพื่อคำนวณหาราคาเปิด
(Pre-open Session I)

9.30 น. ถึง T1

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 1
(Trading Session I)

T1 ถึง 12.30 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ
  (Automated Order Matching: AOM)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย
  (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคล ต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in)
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report - Member buy-in)

หยุดพักการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 2
เพื่อคำนวณหาราคาเปิด
(Pre-open Session II)

13.30 น. ถึง T2

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2
(Trading Session II)

T2 ถึง 16.30 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)

ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด (Pre-close)

16.30 น. ถึง T3

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อ ขายครั้งเดียวเมื่อปิดทำการ (Auction)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่าง ด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)

ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)

T3 ถึง 17.00 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่าง ด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)
 • การบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการ (Trade Report – Off-hour)

ปิดทำการซื้อขาย

17.00 น.

 

 

ตารางเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ

สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้มีการซื้อขายประจำวัน
ด้วยระบบการซื้อขายตามหลักเกณฑ์วิธีการและในระหว่างช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงเวลาซื้อขาย เวลาซื้อขาย วิธีการซื้อขายประเภทการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session)

9.30 น. ถึง T1

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

ช่วงเวลาทำการ (Trading Session)

T1 ถึง 16.30 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)
 • การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in)*
 • การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report - Member buy – in)*

ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด (Pre-close)

16.30 น. ถึง T3

 • การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อปิดทำการ (Auction)

การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)

ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)

T3 ถึง 17.00 น.

 • การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)
 • การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
 • การบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการ (Trade Report – Off-hour)

ปิดทำการซื้อขาย

17.00 น.

 

 

*การบันทึกรายการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in) และการบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report - Member buy – in) ให้ทำรายการภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด.

หมายเหตุ

T1   คือ เวลาเปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 9.55 น. ถึง 10.00 น.

T2   คือ เวลาเปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 13.55 น. ถึง 14.00 น.

T3   คือ เวลาปิดทำการ ที่ระบบการซื้อขายจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งในระหว่าง 16.35 น. ถึง 16.40 น.

ตารางเวลาการซื้อขาย DRx

ช่วงเวลาซื้อขาย เวลาซื้อขาย วิธีการซื้อขายประเภทการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการ
(Pre-open Session)

Asia Time Zones:  06:45-07:00 น.
US Time Zones:  19:45-20:00 น.(T+1)

อนุญาตให้ cancel order ได้เท่านั้น-

ช่วงเวลาทำการ
(Trading Session)

Asia Time Zones:  07:00-17:00 น.
US Time Zones:  20:00-04:00 น. (T+1)

การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automatic Order Matching: AOM)
คำสั่งซื้อขาย Limit Order จะมีผลในระบบการซื้อขายจนกว่าคำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะถูกยกเลิก (Good till Cancel)
 • ไม่กำหนดหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • ซื้อขายขั้นต่ำ 0.0001 หน่วย

ปิดทำการซื้อขาย

Asia Time Zones:  17:00 น.
US Time Zones:  04:00 น. (T+1)

 

 

หมายเหตุ
- T+1 นับเป็นรายการซื้อขายของวันทำการถัดไป เช่น ทำการซื้อขายในช่วง 20:00 น. ของเย็นวันศุกร์ ถึง 04:00 น. ของเช้าวัน
เสาร์ ให้ถือเป็นรายการซื้อขายของวันจันทร์ เป็นต้น
- ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ
ช่วงเวลาซื้อขาย เวลาซื้อขาย วิธีการซื้อขายประเภทการซื้อขาย

ช่วงก่อนเปิดทำการ
(Pre-open Session)

Asia Time Zones:
06:45-07:00 น.
US Time Zones:
19:45-20:00 น. (T+1)

อนุญาตให้ cancel order ได้เท่านั้น-

ช่วงเวลาทำการ
(Trading Session)

Asia Time Zones:
07:00-17:00 น.
US Time Zones:
20:00-04:00 น. (T+1)

การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automatic Order Matching: AOM)
คำสั่งซื้อขาย Limit Order จะมีผลในระบบการซื้อขายจนกว่าคำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะถูกยกเลิก (Good till Cancel)
 • ไม่กำหนดหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)
 • ซื้อขายขั้นต่ำ 0.0001 หน่วย

ปิดทำการซื้อขาย

Asia Time Zones:  17:00 น.
US Time Zones:  04:00 น. (T+1)

 

 

หมายเหตุ
- T+1 นับเป็นรายการซื้อขายของวันทำการถัดไป เช่น ทำการซื้อขายในช่วง 20:00 น. ของเย็นวันศุกร์ ถึง 04:00 น. ของเช้าวัน

เสาร์ ให้ถือเป็นรายการซื้อขายของวันจันทร์ เป็นต้น
- ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงเครื่องหมาย Halt (H) ในหลักทรัพย์ เพื่อแสดงว่าหลักทรัพย์นั้นอยู่นอกช่วงเวลาทำการ