วิธีการซื้อขาย

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ

การซื้อขายนอกเวลาทำการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน และสมาชิกสามารถซื้อขายได้เพิ่มเติมหลังจากที่ ตลาดหลักทรัพย์ปิดการซื้อขายในช่วงเวลาประจำวัน เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถบริหาร และปรับพอร์ตการลงทุน (Portfolio) ของตนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขรายการซื้อขายที่ผิดพลาดเพื่อ cover รายการซื้อขายที่ทำไปแล้วในระหว่างวันสำหรับหลักเกณฑ์การซื้อขายมีดังนี้


  • ระยะเวลาซื้อขาย: ตั้งแต่เวลาปิด - 17:00 น. (ช่วง Run-off)
  • วิธีการซื้อขาย: ให้ซื้อขายด้วยวิธี Trade Report เท่านั้น โดยทำการบันทึกรายการซื้อขายระบบ ตามหลักเกณฑ์การซื้อขาย ดังนี้
หลักทรัพย์ทั่วไป (Trade Report – Off-hour)
ปริมาณ/มูลค่าซื้อขายปริมาณซื้อขายตรงตามหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) โดยมีปริมาณซื้อขายต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น และมีมูลค่าซื้อขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท
ราคาซื้อขายซื้อขาย ณ ราคาปิด หรือ ราคาเฉลี่ย* ของวันนั้น กรณีไม่มีราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของวันนั้นให้ซื้อขาย ณ ราคาปิดในวันทำการก่อนหน้า
หมายเหตุ : ราคาเฉลี่ยของหุ้นคำนวณโดยถ่วงน้ำหนักรายการซื้อขายเฉพาะที่เกิดจากวิธี Automatic Order Matching ในระหว่างวัน (นำราคาเปิดและปิดมารวมในการคำนวณด้วย)
อื่นๆ
  • ซื้อขายได้ทั้ง 1 Firm และ 2 Firm
  • สามารถโฆษณาเพื่อซื้อขายผ่านระบบซื้อขายได้
การซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
ปริมาณ/มูลค่าซื้อขายปริมาณซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
ราคาซื้อขาย1. ราคาซื้อขายเป็นไปตาม Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์หลัก ยกเว้นกรณีควบรวมกิจการและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
(ทำ Tender Offer ) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากตลท.
 2.  ต้องรายงานให้ตลท.ทราบทันทีที่ทำรายการเสร็จ ในกรณีขนาดของรายการเกิน 25% ของทุนจดทะเบียน หรือ
ทำให้ผู้ซื้อถือครองหลักทรัพย์ถึง 25% , 50% , 75%

อื่นๆ
  • ซื้อขายได้ทั้ง 1 Firm และ 2 Firm
  • สามารถโฆษณาเพื่อซื้อขายผ่านระบบซื้อขายได้
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศ (Trade Report – Foreign)
ปริมาณ/มูลค่าซื้อขายปริมาณซื้อขายต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น และมีมูลค่าซื้อขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท
ราคาซื้อขายCeiling & Floor +/- 60% ของราคาปิดบนหลักทรัพย์หลักในวันก่อนหน้า
อื่นๆ
  • ซื้อขายได้ทั้ง 1 Firm และ 2 Firm
  • สามารถโฆษณาเพื่อซื้อขายผ่านระบบซื้อขายได้