วิธีการซื้อขาย

ประเภทคำสั่งซื้อขาย

ประเภทคำสั่งซื้อขาย
นอกจากคำสั่งซื้อขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน (Limit Price Order) แล้วตลาดหลักทรัพย์ยังอนุญาตให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไขได้ ดังนี้
Market Order
เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น
 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุดหรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่คำสั่ง Market Order นั้นจะถูกยกเลิกหรือสั่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่เข้ามาในระบบ
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้หมดทั้งจำนวนระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
Market to Limit Order
เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น
 • ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market to limit order การเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุดหรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุดเพียงลำดับราคาเดียว ดังนั้นหากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order นั้นจะถูกยกเลิกหรือส่งไม่ได้ แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to limit order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่เข้ามาในระบบ
 • หากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market to limit order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้หมดทั้งจำนวนระบบการซื้อขายจะจัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือเป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย
ATO (At the Open) / ATC (At the Close)
 • ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด
 • ATC เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดปิดการซื้อขาย ณ ราคาปิด
 • ATO และ ATC จัดเป็นคำสั่งแบบ Market order แบบระบุเงื่อนไข Fill and Kill (FAK) ที่ส่งเข้ามาในช่วงเวลาก่อนเปิดตลาด (Pre-open) หรือก่อนปิดตลาด (Pre-close) โดยคำสั่ง ATO และ ATC ที่ไม่ได้รับการจับคู่ ระบบการซื้อขายจะทำการยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด
 • การเรียงลำดับคำสั่งประเภท ATO และ ATC ในระบบการซื้อขายเพื่อการคำนวณหาราคาเปิดหรือราคาปิดจะอยู่ในลำดับก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order)
 • ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งประเภท ATO /ATC อาจซื้อหลักทรัพย์ได้ในราคาที่สูงกว่าราคา Ceiling 1 ช่วงราคา หรืออาจขายได้ในราคาต่ำกว่าราคา Floor 1 ช่วงราคาได้ (รายละเอียดตามวิธีการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิดประจำวัน)
marketorder3
Fill and Kill (FAK)
เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการให้จับคู่การซื้อขายทันที หากไม่สามารถจับคู่ได้หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือนั้นจะถูกยกเลิก ทั้งนี้ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้กับการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย (Odd lot)
marketorder4
FOK (Fill or Kill)
เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหุ้นโดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวนที่ต้องการ หากได้ไม่ครบก็จะไม่ซื้อขายเลยโดยให้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมด นอกจากนี้ในการส่งคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
 • ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้กับการซื้อขายหลักทรัพย์หน่วยย่อย (Odd Lot)
marketorder5
Iceberg
 • เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์จำนวนมากในคำสั่งเดียว แต่ไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดในคราวเดียว โดยระบบซื้อขายจะช่วยทยอยส่งคำสั่งโดยแบ่งเป็นจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อยที่มีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จะแบ่งคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนย่อย ๆ ได้ไม่เกิน 100 ลำดับ
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้คำสั่งประเภท Iceberg Order กับคำสั่งประเภท Limit Order, คำสั่ง Market Order หรือคำสั่ง Market to Limit Order ได้
คำสั่งซื้อขายประเภทที่มีอายุข้ามวัน (Overnight order)
นอกเหนือจากคำสั่งซื้อขายประเภทที่มีอายุในระบบการซื้อขายภายในวันที่ส่งคำสั่งซื้อขาย (Good till Day) แล้ว นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายประเภทที่มีอายุข้ามวัน (Overnight Order) ได้ โดยคำสั่ง Overnight Order ที่ยังไม่ได้รับการจับคู่ภายในวันที่ส่งคำสั่ง จะถูกเก็บในระบบเพื่อรอจับคู่ในวันทำการถัดไป ซึ่งลำดับคิวของคำสั่ง Overnight Order จะเรียงตามวันและเวลาที่บริษัทสมาชิกส่งคำสั่งมาในครั้งแรก ประเภทของคำสั่งที่อนุญาตได้แก่
 1. Good till Cancel (GTC): คำสั่งจะอยู่ในระบบซื้อขาย จนกว่าจะถูกยกเลิก
 2. Good till Date (GTD): คำสั่งจะอยู่ในระบบซื้อขาย จนถึงวันที่กำหนด หรือจนกว่าจะถูกยกเลิก

โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Overnight Order ดังนี้

 1. คำสั่งจะถูกจัดเก็บในระบบสูงสุดไม่เกิน 30 วันปฏิทิน (วันที่ส่งคำสั่งนับเป็นวันที่ 1)
 2. ระบบจะยกเลิกคำสั่ง Overnight Order ในกรณีดังนี้
  • ราคาที่ระบุในคำสั่ง อยู่นอกกรอบราคา Ceiling & Floor ประจำวัน
  • วันแรกที่หลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์* เช่น การจ่ายเงินปันผล (XD) การให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) การให้สิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (XW) และ การจ่ายเงินคืนทุน (XN) เป็นต้น
  • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเช่น การเปลี่ยนพาร์ (Split Par) การเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขาย (board lot) เป็นต้น
 3. ไม่อนุญาตให้ส่งคำสั่ง Overnight Order สำหรับการซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot)
 4. กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดมาตรการให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยการวางเงินสดล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนซื้อ (หรือซื้อด้วยบัญชี Cash Balance) อันเนื่องจากมาตรการกำกับการซื้อขาย หรือเนื่องจากการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) เป็นต้น บริษัทสมาชิกต้องกำกับดูแลและดำเนินการให้คำสั่ง Overnight Order ที่ยังไม่ถูกจับคู่ เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวเช่นกัน
*รายละเอียดตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การประกาศขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์