Group 16553
Group 16157

ค่าธรรมเนียมงานบริการต่างๆ

ค่าธรรมเนียมการรับฝากหลักทรัพย์
ตามที่ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักเกณฑ์ 306 กำหนดให้ศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์กับผู้ฝากนั้น ศูนย์รับฝากกำหนดให้ผู้ฝากชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการรับฝากหลักทรัพย์
ตามที่ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักเกณฑ์ 306 กำหนดให้ศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์กับผู้ฝากนั้น ศูนย์รับฝากกำหนดให้ผู้ฝากชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้
ประเภทหลักทรัพย์อัตราการเรียกเก็บ (รายการละ)
(1) การฝากหลักทรัพย์10 บาท
(2) การถอนหลักทรัพย์
(2.1) การถอนหลักทรัพย์กรณีทั่วไป
65 บาท
(2.2) การถอนพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็คตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด30 บาท
*ยกเว้นกรณีครบกำหนดการไถ่ถอนและไม่มีการออกใบหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์
(3) การโอนหรือการรับโอนหลักทรัพย์
(3.1) การโอนหรือการรับโอนหลักทรัพย์กรณีทั่วไปนอกจากการโอนหรือรับโอนกรณีเฉพาะตาม (3.2)
(3.1.1) หลักทรัพย์ประเภททุน

10 บาท
(3.1.2) หลักทรัพย์ประเภทหนี้35 บาท
(3.2) การโอนหรือการรับโอนหลักทรัพย์กรณีเฉพาะดังต่อไปนี้ 
(3.2.1) การโอนหลักทรัพย์ระหว่างเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทยกับเจ้าของหลักทรัพย์ที่มิได้มีสัญชาติไทย20 บาท
(3.2.2) การโอนหรือการรับโอนตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ที่ไม่ใช่การโอนและการรับโอนตาม (3.2.3)10 บาท
(3.2.3) การโอนและการรับโอนตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีการชำระราคา (DVP/RVP) และไม่มีการชำระราคา (DF/RF) ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกัน35 บาท
(3.2.4) การโอนและการรับโอนตราสารหนี้ในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัญญาที่มีเงื่อนไขว่าจะซื้อหรือจะขายคืนตราสารหนี้ภาครัฐ10 บาท
(3.2.5) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์ทางมรดกหรือโดยคำสั่งศาล หรือการโอนและการรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีของเจ้าของหลักทรัพย์รายเดียวกัน35 บาท
(3.2.6) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหลักทรัพย์คงค้าง (Sink Account) และบัญชีฝากหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งเป็นบัญชีที่อยู่ภายใต้ผู้ฝากรายเดียวกันยกเว้น
(3.2.7) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีของลูกค้าด้วยกัน หรือระหว่างบัญชีของผู้ฝากด้วยกัน ซึ่งเป็นบัญชีที่อยู่ภายใต้ผู้ฝากรายเดียวกัน และเป็นรายการโอนแบบไม่มีการชำระราคา (Free of Payment) ที่สมาชิกดำเนินการผ่านระบบการรับฝากของศูนย์รับฝาก หรือดำเนินการผ่าน API*ยกเว้น
(3.2.8) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ของผู้ฝากรายเดียวกันยกเว้น
(3.2.9) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาและบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืมหรือบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืน หรือระหว่างบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืม หรือระหว่างบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนที่ศูนย์รับฝากดำเนินการในระบบงานของศูนย์รับฝากเพื่อให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากยกเว้น
(3.2.10) การโอนและการรับโอนหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) และมีการชำระราคาหลักทรัพย์15 บาท

* Application Programming Interface (API) เป็นช่องทางที่เชื่อมโยงกับระบบการรับฝากเพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างศูนย์รับฝากกับสมาชิก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงช่องทางการเชื่อมโยงและรับส่งข้อความผ่านเครือข่าย S.W.I.F.T เพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างศูนย์รับฝากกับสมาชิก
ประเภทหลักทรัพย์อัตราการเรียกเก็บ
(รายเดือน/รายวัน)
ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
มูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือ
(1) หุ้น หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยทรัสต์ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกัน1.50 บาทต่อเดือนราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า หรือราคาที่สะท้อนมูลค่าตลาด ในปัจจุบันของหลักทรัพย์
(2) หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกัน1.00 บาทต่อเดือนราคาตราของหลักทรัพย์
(3) พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่นในบัญชีฝากหลักทรัพย์  
(3.1) กรณีผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์เป็นมูลนิธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือเป็นเจ้าของหลักทรัพย์เป็นผู้มีหน้าที่ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Reserve) ตามกฎหมาย0.25 บาทต่อเดือนราคาตราของหลักทรัพย์
(3.2) กรณีนอกจาก (3.1) ซึ่งเรียกเก็บตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หรือตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด1.00 บาทต่อเดือนราคาตราของหลักทรัพย์
(4) กรณีการซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์300 บาทต่อวัน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-
(5) ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
(5.1) มีนายทะเบียนเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(5.2) มีระบบงานทะเบียนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากว่าด้วยการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์กรณีศูนย์รับฝากมิได้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
2.50 บาทต่อเดือนราคาตราของหลักทรัพย์
(6) หลักทรัพย์อื่นนอกจาก (1) – (5)1.50 บาทต่อเดือนราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าหรือราคาที่สะท้อนมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากจะคำนวณค่าธรรมเนียมตาม (1) (2) (3) (5) และ (6) ของวรรคหนึ่ง เป็นรายวันตามมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากในทุกสิ้นวัน และเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามอัตราดังกล่าวต่อมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือทุก ๆ จำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เศษของจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็น 1 ล้านบาท
ลักษณะธุรกรรมอัตราการเรียกเก็บ
(รายเดือน)
หมายเหตุ
การฝาก การถอน การโอน และการรับโอนหลักทรัพย์ ไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน และ จำนวนบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์รวม ทุกบัญชีต่อการรวบรวมรายชื่อครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 10 ราย5,000 บาท- กรณีมีรายการเกิน 5 รายการ ศูนย์รับฝากคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการละ 500 บาท ต่อรายการ
- กรณีมีจำนวนบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์เกิน 10 ราย ศูนย์รับฝากคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายละ 100 บาท

กรณีผู้ฝากขอแก้ไขข้อมูลอื่นใดที่ผู้ฝากบันทึกในระบบการรับฝากและ/หรือผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับระบบการรับฝาก ศูนย์รับฝากจะคิดค่าบริการจากผู้ฝากในอัตราครั้งละ 5,000 บาท

การขอขยายระยะเวลาอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติม
(1) กรณีผู้ฝากได้ขอขยายระยะเวลาการให้บริการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย 
(1.1) ค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเปิดระบบการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ครั้งละ 5,000 บาท
(1.2) ค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระราคาและส่งมอบนอกเวลาทำการนาทีละ 100 บาท
(2) กรณีผู้ฝากมิได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาการให้บริการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2.1) ค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเปิดระบบการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ครั้งละ 10,000 บาท
(2.2) ค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระราคาและส่งมอบนอกเวลาทำการนาทีละ 200 บาท

ศูนย์รับฝากจะคำนวณค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้นอกเวลาทำการตามที่ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลา นับแต่เวลาที่ศูนย์รับฝากปิดการให้บริการตามเวลาทำการปกติ จนถึงเวลาที่ทำธุรกรรมเสร็จสิ้นในระบบงานของศูนย์รับฝาก หรือจนถึงเวลาปิดระบบงานดังกล่าวตามประกาศ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง กำหนดระยะเวลาการให้บริการงานรับฝากหลักทรัพย์ หากศูนย์รับฝากไม่ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทยถึงเวลาสิ้นสุดการทำธุรกรรม
การขอขยายระยะเวลาอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติม
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับระบบงานกรณีผู้ฝากได้ขอขยายระยะเวลาการให้บริการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย
(1.1) ค่าเชื่อมต่อระบบ (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว)
50,000 บาท
(1.2) รายเดือน3,500 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมรายหลักทรัพย์ 
(2.1) ค่าธรรมเนียมการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ในวันปิดสมุดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนทรัพย์อัตรา 5 บาทต่อราย โดยมีอัตราขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายหลักทรัพย์
(2.2) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ1,000 บาท
รายการอัตราค่าปรับ
1. ค่าปรับการไม่จัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนดวันละ 5,000 บาท ต่อรายหลักทรัพย์
2. ค่าปรับการแก้ไขบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์100 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
ค่าบริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ขอตรวจสอบและ/หรือคัดสำเนารายการในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จะต้องเป็นผู้ถือในหลักทรัพย์ที่ขอตรวจสอบเท่านั้น และจะต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในวันและเวลาทำการตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์( ประเทศไทย ) จำกัด กำหนด

โดยมีอัตราค่าบริการการให้บริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ลำดับ ประเภทค่าบริการ อัตราค่าบริการต่อ รายชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์ (บาท)
1ค่าบริการการให้บริการงานนายทะเบียน 
 1.1 สำเนาเอกสารการโอนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ หน้าละ 9 บาท
 1.2 สำเนาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (แบบรายบุคคล) หน้าละ 9 บาท 
 1.3 สำเนาข้อมูลอื่น ๆ ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หน้าละ 9 บาท
 1.4 สำเนารายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามหน้าทะเบียนรายละ 1 บาท 
2ค่าบริการนายทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศรายการละ 500 บาท