Group 16553
Group 16157

ค่าธรรมเนียมงานบริการต่างๆ

ค่าธรรมเนียมการรับฝากหลักทรัพย์
ตามที่ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักเกณฑ์ 306 กำหนดให้ศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์กับผู้ฝากนั้น ศูนย์รับฝากกำหนดให้ผู้ฝากชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมการรับฝากหลักทรัพย์
ตามที่ข้อบังคับของศูนย์รับฝากหลักเกณฑ์ 306 กำหนดให้ศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์กับผู้ฝากนั้น ศูนย์รับฝากกำหนดให้ผู้ฝากชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์แต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้
ประเภทหลักทรัพย์อัตราการเรียกเก็บ (รายการละ)
1. การฝากหลักทรัพย์10 บาท
2. การถอนหลักทรัพย์
     2.1 การถอนหลักทรัพย์นอกจาก 2.2
65 บาท
     2.2 การถอนพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน
เพื่อใช้เป็นหลัก ประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็ค ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
30 บาท
*ยกเว้นกรณีครบกำหนดการไถ่ถอนและไม่มีการออกใบหลักทรัพย์
ศูนย์รับฝากจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอน
3. การโอนหรือการรับโอนหลักทรัพยตราสารหนี้
     3.1 การโอนหรือการรับโอนหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น ที่มิใช่การโอน
หรือการรับโอนทางมรดก หรือโดยคำสั่งศาล หรือการโอน และการรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีของเจ้าของหลักทรัพย์รายเดียวกัน 

35 บาท
     3.2 การโอนหลักทรัพย์นอกจากข้อ 3.1
            (ก) การโอนตราสารหนี้ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งประเภทที่มีการชำระราคา (DVP/RVP) และไม่มีการชำระราคา (DF/RF) 
35 บาท
     3.3 การโอนตราสารหนี้ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพยในกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัญญาที่มีเงื่อนไขว่าจะซื้อหรือจะขายคืนตราสารหนี้ภาครัฐ
10 บาท
4. การโอนหลักทรัพย์
     4.1 การโอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
10 บาท
     4.2 การโอนหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
เป็นการโอนหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทย ไปยังเจ้าของหลักทรัพย์ที่มิได้มีสัญชาติไทย
30 บาท
5. การโอนหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทย ไปยังเจ้าของหลักทรัพย์ที่มิได้มีสัญชาติไทย20 บาท
6. การโอน หรือการรับโอนหลักทรัพย์นอกจากการโอน หรือการรับโอนหลักทรัพย์ตาม 3, 4 หรือ 510 บาท

ศูนย์รับฝากจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน และการรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษา และบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืม หรือบัญชีฝากหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อคืน หรือระหว่างบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืม หรือระหว่างบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืน ที่ศูนย์รับฝากดำเนินการในระบบงานของศูนย์รับฝาก เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ ธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก
ประเภทหลักทรัพย์อัตราการเรียกเก็บ
(รายเดือน/รายวัน)
ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
มูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือ
1. หุ้น หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกัน 1.50 บาทต่อเดือนราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า หรือราคาที่สะท้อนมูลค่าตลาด ในปัจจุบันของหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกัน 1.00 บาทต่อเดือน ราคาตราของหลักทรัพย์
3. พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่นในบัญชีฝากหลักทรัพย์
    (ก) กรณีผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ฝาก ซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เป็นมูลนิธิที่ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล หรือเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เป็นผู้มีหน้าที่ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Reserve) ตามกฎหมาย
0.25 บาทต่อเดือน ราคาตราของหลักทรัพย์
    (ข) กรณีนอกจาก (ก) เรียกเก็บอัตรา1.00 บาทต่อเดือนราคาตราของหลักทรัพย์
4. กรณีการซื้อขายเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์300 บาทต่อวัน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ -
5. ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้
    (1) มีนายทะเบียนเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่า หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
    (2) มีระบบงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากว่าด้วยการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์กรณีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กรณีศูนย์รับฝากมิได้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

2.50 บาทต่อเดือน

ราคาตราของหลักทรัพย์
6. หลักทรัพย์อื่นนอกจาก 1. – 5. 1.50 บาทต่อเดือน ราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า หรือราคาที่สะท้อนมูลค่าตลาด ในปัจจุบันของหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากจะคำนวณค่าธรรมเนียมตาม 1. 2. 3. 5. และ 6. ของวรรคหนึ่ง เป็นรายวันตามมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากในทุกสิ้นวัน และเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามอัตราดังกล่าว ต่อมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือทุกๆ จำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เศษของจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็น 1 ล้านบาท
ลักษณะธุรกรรมอัตราการเรียกเก็บ (รายเดือน)หมายเหตุ
การฝาก การถอน การโอน และการรับโอนหลักทรัพย์ ไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน และ จำนวนบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ รวมทุกบัญชีต่อการรวบรวมรายชื่อครั้งหนึ่งๆ ไม่เกิน 10 ราย5,000 บาท
  • กรณีมีรายการเกิน 5 รายการ ศูนย์รับฝากคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มรายการละ 500 บาทต่อรายการ
  • กรณีมีจำนวนบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์เกิน 10 รายศูนย์รับฝากคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม รายละ 100 บาท

กรณีผู้ฝากขอแก้ไขข้อมูลอื่นใดที่ผู้ฝากจัดส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก ศูนย์รับฝากจะคิดค่าบริการจากผู้ฝากในอัตราครั้งละ 5,000 บาท

การขอขยายระยะเวลาอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติม
1. กรณีผู้ฝากได้ขอขยายระยะเวลาการให้บริการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย
     1.1 ค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเปิดระบบการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ครั้งละ 5,000 บาท
     1.2 ค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระราคาและส่งมอบนอกเวลาทำการนาทีละ 100 บาท
2. กรณีผู้ฝากมิได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาการให้บริการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย
     2.1 ค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเปิดระบบการให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ครั้งละ 10,000 บาท
     2.2 ค่าธรรมเนียมการให้บริการชำระราคาและส่งมอบนอกเวลาทำการนาทีละ 200 บาท

ศูนย์รับฝากจะคำนวณค่าธรรมเนียมตาม 1. 2. 3. 5. และ 6. ของวรรคหนึ่ง เป็นรายวันตามมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากในทุกสิ้นวัน และเรียกเก็บเป็นรายเดือนตามอัตราดังกล่าว ต่อมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือทุกๆ จำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เศษของจำนวนดังกล่าวให้ถือเป็น 1 ล้านบาท
การขอขยายระยะเวลาอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่มเติม
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับระบบงานกรณีผู้ฝากได้ขอขยายระยะเวลาการให้บริการชำีระราคาและส่งมอบตราสารหนี้โดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย
     1.1 ค่าเชื่อมต่อระบบ (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว)

50,000 บาท
     1.2 รายเดือน 3,500 บาท
2. ค่าธรรมเนียมรายหลักทรัพย์
     2.1 ค่าเปิดรับฝากหลักทรัพย์ (เปิด/ปิดรับฝากหลักทรัพย์)
3,500 บาท
    2.2 ค่าธรรมเนียมการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ในวันปิดสมุดทะเบียนให้แก่นายทะเบียนอัตรา 5 บาทต่อราย โดยมีอัตราขั้นต่ำ
500 บาท ต่อรายหลักทรัพย์
    2.3 ค่าเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักทรัพย์1,000 บาท
รายการอัตราค่าปรับ
1. อัตราค่าปรับวันละ 5,000 บาท ต่อรายหลักทรัพย์
2. ค่าปรับการแก้ไขบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์100 บาท ต่อรายการ
3. ค่าปรับกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการฝาก หรือโอนหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามจำนวนที่ขาดบัญชี และ
ภายในกำหนดเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ไม่เกิน 1 วันทำการ
ร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันที่หลักทรัพย์ขาดบัญชี
เกินกว่า 1 วันทำการแต่ไม่เกิน 2 วันทำการร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันที่หลักทรัพย์ขาดบัญชี
เกินกว่า 2 วันทำการแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันที่หลักทรัพย์ขาดบัญชี
เกินกว่า 3 วันทำการแต่ไม่เกิน 5 วันทำการร้อยละ 1.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันที่หลักทรัพย์ขาดบัญชี
เกินกว่า 5 วันทำการแต่ไม่เกิน 7 วันทำการร้อยละ 2.50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันที่หลักทรัพย์ขาดบัญชี
เกินกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 14 วันทำการร้อยละ 3.75 ของมูลค่าหลักทรัพย์ ณ วันที่หลักทรัพย์ขาดบัญชี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
ค่าบริการงานนายทะเบียนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ขอตรวจสอบและ/หรือคัดสำเนารายการในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จะต้องเป็นผู้ถือในหลักทรัพย์ที่ขอตรวจสอบเท่านั้น และจะต้องยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในวันและเวลาทำการตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์( ประเทศไทย ) จำกัด กำหนด

โดยมีอัตราค่าบริการการให้บริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ลำดับ ประเภทค่าบริการ อัตราค่าบริการต่อ รายชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์ (บาท)
1ค่าบริการการให้บริการงานนายทะเบียน 
 1.1 สำเนาเอกสารการโอนหลักทรัพย์และใบหลักทรัพย์ หน้าละ 9 บาท
 1.2 สำเนาทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (แบบรายบุคคล) หน้าละ 9 บาท 
 1.3 สำเนาข้อมูลอื่น ๆ ในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หน้าละ 9 บาท
 1.4 สำเนารายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามหน้าทะเบียนรายละ 1 บาท 
2ค่าบริการนายทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศรายการละ 500 บาท