Group 16553
Group 16157

เกี่ยวกับ TSD

img_tsd
การดำเนินธุรกิจ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538
เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบงานต่างๆ
ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกรวบรวม ประมวลผล และเก็บรักษาอย่างแม่นยำและปลอดภัย
โดยให้บริการ 2 ประเภทหลักคือ
การดำเนินธุรกิจ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างครบวงจร และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบงานต่างๆ ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกรวบรวม ประมวลผล และเก็บรักษาอย่างแม่นยำและปลอดภัย โดยให้บริการ 2 ประเภทหลักคือ
info_tsdflow
งานศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ด้วยระบบ
ไร้ใบหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง การฝาก
ถอน โอน จำนำและเพิกถอนจำนำหลักทรัพย์ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทำรายการ
เหล่านี้ผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (Participant)
นายทะเบียนหลักทรัพย์
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET และ mai 
รวมทั้งหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนเช่น ตราสารหนี้โดยครอบคลุมบริการทั้ง
ด้านผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์ เช่น การดูแลและรักษาข้อมูล
หลักทรัพย์จัดทำทะเบียนและจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ตลอดจน
ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีบริการ e-Service ที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบและทำรายการต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชม.
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
pic-ดร-ภากร
นายภากร  ปีตธวัชชัย
ประธานกรรมการ
pic-คุณสุธี
ดร.สุธี  โมกขะเวส
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
img_board5
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
pic-คุณอภิศักดิ์
นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการ
pic-คุณพิชยา
นางสาวพิชยา ชมชัยยา
กรรมการผู้จัดการ
ทุนจดทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200 ล้านบาท โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
Group 15660
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2566 (วันที่เผยแพร่ 18 เม.ย. 2567)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม รวมถึงสนับสนุนการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
กฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16.30 น.
งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ