Group 16158
Group 16157

เกี่ยวกับ TCH

img_tch05
การดำเนินธุรกิจ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET และ mai) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยเริ่มแรก TCH จัดตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อให้บริการงานสำนักหักบัญชี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ต่อมาในปี 2553 ได้มีการ โอนย้ายงานสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) มายัง TCH ทำให้กรอบการทำหน้าที่ ของ TCH มีความชัดเจนมากขึ้น และครอบคลุมงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำนักบัญชีอย่างครบถ้วน ทั้งด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและด้านหลักทรัพย์

การประกอบการในฐานะสำนักหักบัญชีของ บจ.สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) นั้นอยู่ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำหรับตราสารทุนและ ตราสารหนี้ และพ.ร.บ. สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมต่างๆ ของสำนักหักบัญชี 
การดำเนินธุรกิจ
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET และ mai) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) โดยเริ่มแรก TCH จัดตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อให้บริการงานสำนักหักบัญชี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ต่อมาในปี 2553 ได้มีการ โอนย้ายงานสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) มายัง TCH ทำให้กรอบการทำหน้าที่ ของ TCH มีความชัดเจนมากขึ้น และครอบคลุมงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสำนักบัญชีอย่างครบถ้วน ทั้งด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและด้านหลักทรัพย์
การประกอบการในฐานะสำนักหักบัญชีของ บจ.สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) นั้นอยู่ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำหรับตราสารทุนและ ตราสารหนี้ และพ.ร.บ. สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมต่างๆ ของสำนักหักบัญชี 
TCH มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนทุกฝ่าย ผ่านการพัฒนามาตรการต่างๆ ที่ทำให้การซื้อขายในตลาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้งยังมีการปรับปรุงระบบงานระหว่างสำนักหักบัญชี และสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการชำระราคาเป็นไปโดยยุติธรรม มีความทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้อง
รวมทั้งมีการควบคุมดูแลธุรกรรมชำระราคาของสมาชิกอย่างใกล้ชิด
TCH มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนทุกฝ่าย ผ่านการพัฒนามาตรการต่างๆ ที่ทำให้การซื้อขายในตลาดเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้งยังมีการปรับปรุงระบบงานระหว่างสำนักหักบัญชี และสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการชำระราคาเป็นไปโดยยุติธรรม มีความทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้อง
รวมทั้งมีการควบคุมดูแลธุรกรรมชำระราคาของสมาชิกอย่างใกล้ชิด
บทบาทของสำนักหักบัญชี


ในฐานะที่เป็น Central Counterparty (CCP) สำหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TCH จะเข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรง
แก่สมาชิกทุกรายทันทีที่รายการซื้อขายได้รับการจับคู่ โดยเป็นผู้ซื้อให้กับสมาชิกผู้ขาย และเป็นผู้ขายให้กับสมาชิกผู้ซื้อ
img_Central Counterparty (CCP)
“กระบวนการแทนที่เป็นคู่สัญญา (Novation Process)” นี้จะเป็นกลไก
ที่ช่วยลดความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) จากการซื้อขายในตลาด
เพราะหากสมาชิกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน เช่น ชำระเงิน หรือส่งมอบหุ้นได้
TCH จะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติภาระผูกพันดังกล่าวแทน
ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก
และผู้ลงทุนในการซื้อขาย
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
pic-ดร-ภากร
ดร. ภากร  ปีตธวัชชัย
ประธานกรรมการ
pic-คุณภัทรวสี
นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร
กรรมการผู้จัดการ
pic-คุณรินใจ
ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์
กรรมการ
pic-คุณอภิศักดิ์
นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการ
นายสอาด ธีรโรจนวงศ์
นายสอาด ธีรโรจนวงศ์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
pic-คุณสุธี
นายสุธี  โมกขะเวส
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นอกจากระบบงานที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือแล้ว TCH ยังได้จัดให้มีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน
ที่จะกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนการประกาศใช้หรือบังคับใช้กับสมาชิกของสำนักหักบัญชี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่าย โดยประกอบด้วย
Group 15404คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
Group 15833คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Sub-committee)
Group 15834คณะอนุกรรมการวินัย (Business Conduct Sub-committee)
Group 15835คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Sub-committee)
ทุนจดทะเบียน
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด  มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 600 ล้านบาท 
โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
img_Legal Entity Identifier (LEI)
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2566 (วันที่เผยแพร่ 18 เม.ย. 2567)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ยึดหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด มีการดำเนิน งานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม รวมถึงสนับสนุนการเติบโตและ การเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
กฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 

93 ชั้น 15 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. 

งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตราสารทุน/ตราสารหนี้
icn_phone-contact 0 2009 9549-53          icn_fax-contact 0 2009 9477

ตราสารอนุพันธ์
icn_phone-contact 0 2009 9541-47          icn_fax-contact 0 2009 9477
Member Corner 
(SET Portal)
Group 16308
เข้าสู่ระบบ  icon-black 
Member Corner 
(SET Portal) 
Equity & Debt Member
Group 16308
เข้าสู่ระบบ icon-black