Group 16158
Group 16157

เกี่ยวกับ TCH

รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่เผยแพร่รายละเอียดDownload file
18 เมษายน 2567รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566pdf-btn
18 เมษายน 2566รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565pdf-btn
19 เมษายน 2565รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564pdf-btn
20 เมษายน 2564รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563pdf-btn
21 เมษายน 2563รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562pdf-btn
22 เมษายน 2562รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561pdf-btn
18 เมษายน 2561รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560pdf-btn
12 เมษายน 2560รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559pdf-btn

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด 

93 ชั้น 15 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก 
 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น. 

งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตราสารทุน/ตราสารหนี้
icn_phone-contact 0 2009 9549-53          icn_fax-contact 0 2009 9477

ตราสารอนุพันธ์
icn_phone-contact 0 2009 9541-47          icn_fax-contact 0 2009 9477
Member Corner 
(SET Portal) 
Equity & Debt Member
Group 16308
เข้าสู่ระบบ  icon-black 
Member Corner 
(SET Portal) 
Equity & Debt Member
Group 16308
เข้าสู่ระบบ icon-black