บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

WPH

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบรวม
ตรวจสอบ
งบปี 2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)