บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

MOONG

หุ้น
ดูข้อมูลเชิงลึก
งบวิธีส่วนได้เสีย
สอบทาน
ไตรมาส 3/2565
หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ
  • ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home Exchange)