รายชื่อหลักทรัพย์กรณีต่างๆ

รายชื่อหลักทรัพย์ในการคำนวณดัชนี SETTHSI

รายชื่อหลักทรัพย์ในการคำนวณดัชนี SETTHSI

ข้อมูลล่าสุด ปี 2566

ระหว่าง 1 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลย้อนหลัง

ระหว่าง 1 ก.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 – ปรับปรุงระหว่างรอบการคัดเลือก
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร