รายชื่อหลักทรัพย์กรณีต่างๆ

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี
SET50 / SET50FF และ SET100 / SET100FF

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 / SET50FF และ SET100 / SET100FF

ข้อมูลล่าสุด ปี 2567

ระหว่าง 1 ก.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 2 ม.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2567
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลย้อนหลัง

ระหว่าง 1 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2561
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2561
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2560 ถึง 30 มิ.ย. 2560
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 30 มิ.ย. 2559
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2558 (ปรับปรุงระหว่างรอบคัดเลือก)
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2558
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 มิ.ย. 2557
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2556 ถึง 30 มิ.ย. 2556
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2555
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2555 ถึง 30 มิ.ย. 2555
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2554
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2554 ถึง 30 มิ.ย. 2554
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2553 ถึง 31 ธ.ค. 2553
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2553 ถึง 30 มิ.ย. 2553
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2552 ถึง 30 มิ.ย. 2552
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2551
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2551 ถึง 30 มิ.ย. 2551
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2550
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2550 ถึง 30 มิ.ย. 2550
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2549 ถึง 31 ธ.ค. 2549
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2549 ถึง 30 มิ.ย. 2549
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ก.ค. 2548 ถึง 31 ธ.ค. 2548
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ระหว่าง 1 ม.ค. 2548 ถึง 30 มิ.ย. 2548
เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร