ETF

ขั้นตอนการออก ETF

    
    
    

ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขาย ETF

etf
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • สข/น. 6/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่ 2)  
  • หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 18/2553   
  • ทน. 10/2554 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
  • ทน. 87/2558 การลงทุนของกองทุนรวม  
  • ภาคผนวก 2 ทน. 87/2558 การจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
  • ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ  
  • ทน. 11/2564 หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
ติดต่อเรา
ผู้สนใจออก ETF ติดต่อ
ติดต่อเรา
ผู้สนใจออก ETF ติดต่อ
 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 mail 1   E-mail: SETEQTEAM@set.or.th
 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 mail 1   E-mail: SETEQTEAM@set.or.th