DW

ขั้นตอนการออก DW

DW (Derivative Warrants) เป็นตราสารทางการเงินที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง โดยมีผลตอบแทนเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งหุ้นและดัชนี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สำหรับผู้สนใจเป็นผู้ออก DW

ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ออกและเสนอขาย DW

DW-procedure-flow
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับประมวล)   
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 8/2553 เรื่องข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   
แบบฟอร์ม
  • เอกสารประกอบการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DWS)   file-tagname
  • แบบคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนผู้ดูแลสภาพคล่อง   file-tagname
  • แบบคำขออนุญาต Program Trading  icon pdf
  • ตัวอย่าง แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของ DW    file-tagname
  • คู่มือการเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง  tagname
ค่าธรรมเนียม
ติดต่อเรา
ผู้สนใจออก DW ติดต่อ
ติดต่อเรา
ผู้สนใจออก DW ติดต่อ
 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 mail 1   E-mail: SET-DW@set.or.th
 ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 mail 1   E-mail: SET-DW@set.or.th