การโอนหลักทรัพย์ แบบมีใบหลักทรัพย์ (Scrip)

การลงทะเบียนเพื่อโอนหลักทรัพย์ ที่ TSD  ผู้โอน/ผู้รับโอนหลักทรัพย์ต้องยื่นเอกสารดังนี้

img-vector_scrip
icn-scrip1
แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์
ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด
icn-scrip2

ใบหลักทรัพย์
ที่ผู้โอนและผู้รับโอนหลักทรัพย์ลงนามสลักหลังเรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง การลงนามสลักหลังใบหลักทรัพย์

icn-scrip3
เอกสารประกอบคำขอ
ตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
(รายละเอียดตามด้านหลังแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์)
เมื่อเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว นายทะเบียนจะลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ให้กับผู้รับโอนและส่งมอบใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอนต่อไป