Group 16553
Group 16157

การขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

การขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่

หากผู้ถือหลักทรัพย์มีความประสงค์ขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เนื่องจากใบหลักทรัพย์ฉบับเดิมชำรุดหรือสูญหาย หรือผู้ถือหลักทรัพย์เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือแยก/รวม ใบหลักทรัพย์ หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศเวนคืนใบหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถติดต่อกับ TSD เพื่อขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่โดยยื่นเอกสารดังนี้

img-vector_newscrip
icn-benefits1
แบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ 
ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด
withicon
icn-information02

เอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
(รายละเอียดตามด้านหลังแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่)

icn-scrip3
เอกสารประกอบคำขอแล้วแต่กรณี
  • ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์สูญหาย ต้องยื่นหลักฐานแสดงการแจ้ง ความต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมีรายละเอียดของชื่อหลักทรัพย์ ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่ใบหลักทรัพย์ และจำนวนหลักทรัพย์
  • ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์ชำรุด หรือแยก/รวม ใบหลักทรัพย์ หรือ แก้ไขรายการในใบหลักทรัพย์หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศเวนคืนใบหลักทรัพย์ต้องนำส่งใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม