Group 16553
Group 16157

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้น

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์


ขั้นตอนขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
(กรณีถือเป็นใบหลักทรัพย์ หรือฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)

01
ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม 
02
แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
(รายละเอียดตามด้านหลังแบบฟอร์ม)
กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล
โปรดแนบหนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจากสำนักงานเขต เพิ่มเติม
  • กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
  • กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องแนบ หนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจาก สำนักงานเขต (มีผล 1 กค. 55 เป็นต้นไป)

ระยะเวลาดำเนินการ
ภายใน 5 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน

หมายเหตุ
  1. ในกรณีที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
  2. การแก้ไขข้อมูลจะมีผลเมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
  3. ที่อยู่ของผู้ถือหลักทรัพย์ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน และมิให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
วันและเวลาเปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.
แผนที่
ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดทำการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ