Group 16553
Group 16157

การจดแจ้งจำนำและการเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์

การจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์

ผู้จำนำ/ผู้รับจำนำยื่นหนังสือจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ ตามที่นายทะเบียนกำหนด ดังนี้
img-vector_transaction
icn-digital1

หนังสือจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

Group 16513

สำเนาใบหลักทรัพย์ที่จดแจ้งจำนำ

icn-scrip3

เอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
(รายละเอียดตามด้านหลังหนังสือจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์)

การเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์

การเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ให้ผู้รับจำนำยื่นหนังสือเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ ตามที่นายทะเบียนกำหนด ดังนี้

icon_doc1

1. หนังสือเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด

withicon 
icon_doc1

2. เอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
(รายละเอียดตามด้านหลังหนังสือเพิกถอนการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์)