Group 16553
Group 16157

การฝาก/ถอน/โอน/จำนำเพิกถอนหลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์

การฝากหลักทรัพย์ 
ผู้ถือหลักทรัพย์มีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ไว้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์
สามารถติดต่อบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

img_tsd1
icn-service01
ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ เพื่อส่งมอบใบหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด

icn-service02
บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ยื่นคำขอฝากหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝาก กำหนดพร้อมใบหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อสลักหลังการโอนหลักทรัพย์ และหลักฐานประกอบการโอนหลักทรัพย์ตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด การฝากหลักทรัพย์มีผลสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีของบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

การถอนหลักทรัพย์
ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ มีความประสงค์จะถอนและออกใบหลักทรัพย์
สามารถติดต่อบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการถอนหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

no1ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนและออกใบหลักทรัพย์
no2บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ยื่นคำขอถอนหลักทรัพย์
 ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนดพร้อมเอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด 
no3นายทะเบียนหลักทรัพย์ออกใบหลักทรัพย์
 เมื่อศูนย์รับฝากยื่นขอถอนและออกใบหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนแล้ว นายทะเบียนหลักทรัพย์จะออกใบหลักทรัพย์ในนามของเจ้าของหลักทรัพย์ตามจำนวนที่เจ้าของหลักทรัพย์ขอถอนและออกใบหลักทรัพย์
no4ขอรับใบหลักทรัพย์ที่ขอถอนและออกใบหลักทรัพย์
 ในการขอรับใบหลักทรัพย์ที่ขอถอนและออกใบหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ต้องยื่นใบรับต่อศูนย์รับฝาก โดยจะขอรับใบหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด
icn-service03

การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์โดยตรงเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น

icn-service04

การเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์โดยตรง เพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น

icn-service05

การโอนหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์

ผู้ถือหลักทรัพย์มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์ติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไว้โดยตรง