Group 16553
Group 16157

การฝาก/ถอน/โอนหลักทรัพย์บัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

img_issueraccount

บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account) 

บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) คือ บัญชีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เปิดไว้ในระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งในการซื้อขายหลักทรัพย์ และลดปัญหาเรื่องใบหุ้นสูญหาย ชำรุดหรือมีการปลอมแปลง โดยผู้ถือหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถดำเนินธุรกรรมผ่านบัญชีได้ ทั้งบริการฝาก ถอน โอนและรับโอนหลักทรัพย์ 

Icn-Issuer Account01

การฝากใบหลักทรัพย์ 
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

Icn-Issuer Account01

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถนำใบหลักทรัพย์ไปฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ได้โดยตรงที่ศูนย์รับฝาก โดยยื่นเอกสาร ดังนี้


TCH Service - Equities 2 - bulletcheck
1. แบบคำขอฝากหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด
withicon
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck
2. ใบหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อสลักหลังโอนด้านหลังใบหลักทรัพย์ 
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck
3. เอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
(รายละเอียดตามด้านหลังแบบคำขอฝากหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)

Icn-Issuer Account02

การถอนหลักทรัพย์ 
จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

Icn-Issuer Account02

ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถขอถอนและออกใบหลักทรัพย์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ได้โดยตรงที่ศูนย์รับฝาก โดยยื่นเอกสาร ดังนี้ 


TCH Service - Equities 2 - bulletcheck
1. แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด
withicon
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck
2. เอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
(รายละเอียดตามด้านหลังแบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)
 
 

การโอน/รับโอนหลักทรัพย์
บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

Icn-Issuer Account03

การโอนหลักทรัพย์ ภายในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ให้กับบุคคลอื่นในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถติดต่อโอนหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์รับฝากโดยตรง โดยยื่นเอกสาร ดังนี้

TCH Service - Equities 2 - bulletcheck
1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด
withicon
TCH Service - Equities 2 - bulletcheck
2. เอกสารประกอบคำขอตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด
(รายละเอียดตามด้านหลังแบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)

Icn-Issuer Account04

การโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไปยังบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์มายังบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์เปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์โดยตรง