Group 16553
Group 16157

การรับสิทธิประโยชน์/เงินปันผล/ดอกเบี้ย/หนังสือรับรองการหักภาษี

การประมวลผล เพื่อการจ่ายสิทธิประโยชน์
img_tsd1
Icn-investorportal3กรณีมีหลักทรัพย์เดียวกัน แต่ฝากไว้กับ 2 Brokers และมีที่อยู่เดียวกัน หนังสือเชิญประชุมจะส่งแยกหรือรวมกัน
หลักการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม TSD จะพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หากเหมือนกัน จะถือเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมรวมกัน
กรณีผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
Group 7868เลขที่อ้างอิง (เช่น เลขบัตรประชาชน เลข Passport เป็นต้น)
Group 7868สัญชาติ
Group 7868ชื่อ
Group 7868นามสกุล
Group 7868ที่อยู่
กรณีผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล
Group 7868เลขที่อ้างอิง (เช่น เลขทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น)
Group 7868สัญชาติ
Group 7868ชื่อ
Group 7868นามสกุล
Group 7868ที่อยู่
Icn-investorportal3กรณีมีหลักทรัพย์เดียวกัน 2 Brokers และมีที่อยู่ต่างกันนิดหน่อย จะสามารถขอให้แยกส่งหนังสือเชิญประชุมได้หรือไม่
เงื่อนไขในการจัดส่งเอกสารแยกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความต่างกันนั้นเป็นสาระสำคัญหรือไม่
Group 16293ถ้าใช่ 
 เช่น เลขที่ห้อง ชั้น เอกสารต่างๆ การจัดส่งเอกสารจะจัดส่งแยก
ให้ตามที่อยู่นั้นๆ 
Group 16296ถ้าไม่ใช่
 เช่น แขวง/เขต/รหัสไปรษณีย์(เก่า/ใหม่) ชื่อซอย (ทางการ/ไม่เป็นทางการ) ทาง TSD จะทำการรวมเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์และจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้แหล่งเดียว (รวม) 
Icn-investorportal3กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นโดยการกรอกใบจองซื้อ 2 ใบ เหตุใดจึงได้รับใบหุ้นเพียง 1 ใบ
ผู้ถือหุ้นจะได้รับใบหุ้นจากการจองซื้อหุ้นจำนวนกี่ใบนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) นำส่งให้แก่ TSD ดังนั้น กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นโดยการกรอกใบจองซื้อ 2 ใบ แต่ได้รับใบหุ้นเพียง 1 ใบ อาจเกิดจากการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) รวบรวมข้อมูลจากใบจองซื้อ 2 ใบเป็น 1 รายการ และนำส่งให้แก่ TSD
บริการเกี่ยวกับเช็ค และหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
tsd-service1 ขั้นตอนการขอแก้ไขเช็คเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน
 

Group 11469

ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน" พร้อมแนบเช็คปันผล (ฉบับจริง)
 
Group 16125แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
     - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
tsd-service1 ขั้นตอนการขอแก้ไขเช็คเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน
Group 11469
ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน" พร้อมแนบเช็คปันผล (ฉบับจริง)
Group 16125
แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
     - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 45 วันปฏิทินหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน
tsd-service2 ขั้นตอนขอตรวจสอบการขึ้นเงินของเช็คปันผล
 

Group 11469

ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน"  โดยระบุช่องอื่นๆ
 
Group 16125แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
     - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
tsd-service2 ขั้นตอนขอตรวจสอบการขึ้นเงินของเช็คปันผล
Group 11469
ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน"  โดยระบุช่องอื่นๆ
Group 16125
แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
     - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
ระยะเวลาในการดำเนินการ : ภายใน 30 วันปฏิทิน (ขึ้นอยู่กับปีที่ขอตรวจสอบ กรณีย้อนหลังเกิน 7-10 ปี อาจนานกว่า 30 วัน) เมื่อทราบผล เจ้าหน้าที่จะจัดทำหนังสือแจ้งผลตรวจสอบไปยังผู้ถือหลักทรัพย์
tsd-service3 ขั้นตอนการขอออกเช็คเงินปันผลใหม่กรณีสูญหาย
 

Group 11469

ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน"
 
Group 16125แนบสำเนาใบแจ้งความที่ระบุรายละเอียดของเช็คที่สูญหาย (เลขเช็ค/วันที่/จำนวนเงิน ฯลฯ)
Group 161251แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
     - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
tsd-service3 ขั้นตอนการขอออกเช็คเงินปันผลใหม่กรณีสูญหาย
Group 11469
ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน"
Group 16125
แนบสำเนาใบแจ้งความที่ระบุรายละเอียดของเช็คที่สูญหาย (เลขเช็ค/วันที่/จำนวนเงิน ฯลฯ)
Group 161251
แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
     - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงของทั้งผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
ระยะเวลาดำเนินการ : ภายใน 45 วันปฏิทินหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน
tsd-service4 การตรวจสอบวิธีการรับเงินปันผล
 
การขอตรวจสอบว่าเงินปันผลที่จะได้รับ อยู่ในรูปแบบเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถติดต่อกับ TSD ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
 

Group 11469

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสมาชิก TSD Investor Portal สามารถตรวจสอบได้เองจากระบบที่เมนูสอบถามข้อมูล – เอกสารส่งออก
withicon
 
Group 16125ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Group 161251ติดต่อ SET Contact Center 
www.set.or.th/contactcenter
0 2009 9999
tsd-service5 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ฉบับทดแทน)
 
หากผู้ถือหลักทรัพย์ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายสูญหาย และต้องการขอให้ TSD ออกให้ใหม่และนำส่งให้ผู้ถือหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ ต้องดำเนินการ ดังนี้
 

Group 11469

ผู้ถือหลักทรัพย์กรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์" ในช่องหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 
(ระบุ เดือน/ปี ที่จ่ายปันผล)
 
Group 16125แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ ตามที่ระบุด้านหลังแบบฟอร์ม) 
กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง
Group 161251ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสารฉบับละ 9 บาท พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (รายการเอกสารประกอบและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมฯ ตามที่ระบุด้านหลังแบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์)
Group 114692กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นสมาชิก TSD Investor Portal สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้เองจากระบบที่เมนูพิมพ์รายงาน - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
withicon
Group 11470กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ ต้องการรับเอกสารทาง e-mail สามารถติดต่อสอบถาม SET Contract Center www.set.or.th/contactcenter โทร. 0 2009 9999
ระยะเวลาในการดำเนินการ : ภายใน 7 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน (หรือภายใน 1 วันทำการ กรณีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์รับหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทาง e-mail)
การติดต่อรับเอกสารตีคืน (เช็คเงินปันผลหรือใบหุ้นที่จัดส่งทางไปรษณีย์)
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบเอกสารตีคืนกับ SET Contact Center
หากตรวจสอบพบว่า มีใบหุ้นหรือเช็คตีคืนกลับไปยัง TSD สามารถแจ้งความประสงค์กับ TSD ดังนี้
ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารตีคืน


img-banner_benefits
icn-benefits3
แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
(รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
(รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)