e-Proxy Voting

บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นรูปแบบใหม่ของการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้นโดยที่ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบชำระอากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) ของกรมสรรพากร ผู้ถือหุ้นจึงสามารถจ่าย e-Stamp บนหนังสือมอบฉันทะผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น QR Code, Internet Banking ได้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวก ลดเวลา และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท เพราะบริษัทจะมาดึงข้อมูลจากระบบงานไปใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันปิดระบบโหวต
img-e-proxy-vote

การใช้บริการ

  • ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP)
  • กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

ระยะเวลาเปิดระบบ

ตั้งแต่วันส่งออกหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ จนถึง 17.00 น.ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม