Digital Subscription
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติกรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
และการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติกรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (บริษัท) นำระบบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering – XR, XB) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ (XE) ของ TSD (Digital Subscription System หรือ DSS) มาใช้เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่มีจำนวนมากขึ้นนั้น นอกจากการจองซื้อหลักทรัพย์โดยตรงที่บริษัท และ/หรือตัวแทนรับจอง (ถ้ามี) แล้ว บริษัทอาจเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ผ่านสมาชิกผู้ฝาก (Broker/Custodian) ซึ่งเป็นตัวแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์เปิดบัญชีซื้อขายหรือฝากหลักทรัพย์ไว้ได้อีกช่องทางหนึ่ง
img-digital
วิธีการจองซื้อและการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์
ภายใต้ระบบ Digital Subscription


ผู้ถือหลักทรัพย์แจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหลักทรัพย์แจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์พร้อมแนบเอกสารการจองและหลักฐาน การชำระเงิน ค่าจองซื้อหุ้น เพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้กับสมาชิกผู้ฝากที่ให้บริการ DSS
โดยวัน-เวลาการให้บริการและ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และหรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของบริษัทสมาชิก ผู้ฝากที่ให้บริการ DSS ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้แจ้งความประสงค์ตามข้อ 1 แล้ว เนื่องจากสมาชิกผู้ฝากที่ให้บริการ DSS เป็นผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ทำความรู้จักกับลูกค้า 
(Know Your Client - KYC) ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหรือฝากหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ถือหลักทรัพย์จึงไม่ต้องนำส่งเอกสารแสดงตัวตนอีก

สมาชิกผู้ฝากที่ให้บริการ DSS บันทึกรายการจองและส่งข้อมูลให้บริษัท

หลังจากที่ได้รับแจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ พร้อมทั้งได้รับเอกสารการจอง และหลักฐานการชำระเงินจากผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว สมาชิกผู้ฝากที่เปิดให้บริการ DSS จะดำเนินการบันทึกรายการจองในระบบ Digital Subscription ก่อนนำส่งให้แก่บริษัท และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือขอหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี) จากผู้ถือหลักทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือนโยบาย ที่สมาชิกผู้ฝากที่ให้บริการ DSS กำหนด

สมาชิกผู้ฝากที่ให้บริการ DSS นำส่งหลักฐานการชำระเงินของผู้ถือหลักทรัพย์

สมาชิกผู้ฝากที่ให้บริการ DSS จะนำส่งหลักฐานการชำระเงินของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์มายังบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อทำการยืนยันการใช้สิทธิและนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ TSD เพื่อจัดสรรหลักทรัพย์และบันทึกรายการลงในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ต่อไป