Group 16553
Group 16157

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่เผยแพร่รายละเอียดDownload file
18 เมษายน 2567รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566pdf-btn
18 เมษายน 2566รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565pdf-btn
19 เมษายน 2565รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564pdf-btn
20 เมษายน 2564รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563pdf-btn
21 เมษายน 2563รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562pdf-btn
22 เมษายน 2562รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561pdf-btn
18 เมษายน 2561รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560pdf-btn
12 เมษายน 2560รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559pdf-btn
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16.30 น.
งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ